Обявление по преписка вх. №УТИД-04-03-49/1/-22.12.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №227/18.04.2024 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване ПИ (ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ IX,Х,XI,XII,XIII, в кв. 57а по ПУП на гр. Тетевен.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Директор Дирекция СА – Тетевен:……………………...

                                 Инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню