Обявление по преписка вх. №УТИД-04-07-43/16.11.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнато изпратено писмо с отметка от пощата като „НЕПОТЪРСЕНА“ с пратка с дата 09.04.2024 г., с инициали Я.Г.Д. уведомява по този ред горепосоченото заинтересувано лице, че е одобрен проект със Заповед № 137/13.3.2024г. за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 72343.503.5121, м. Скрибътна, гр. Тетевен, обл. Ловеч, във връзка с урегулиране на Поземлен имот, като се образува УПИ XVIII-503.5121, КР 503 по имотни граници и се определя основното застрояване с устройствена зона, означена като „Ов1“- Вилна зона.На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №4, протокол №10 от 06.12.2023 г. е приет със забележки и за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

Описаните забележки са отстранени, като проекта е съгласуван с ,,ВиК“ АД-Ловеч, съгласно писмо с Изх. № ТОП-11129-4/04.01.2024г.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Директор Дирекция при ОА – Тетевен: ……….………….

                                        инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню