О Б Я В Л Е Н И Е По преписка вх. №УТИД-04-07-48/20.12.2023 г.

Изх. №УТИД-04-07-48(2)/29.03.2024 г.

ДО: ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

О Б Я В Л Е Н И ЕПо преписка вх. №УТИД-04-07-48/20.12.2023 г.


Община Тетевен на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнати изпратени писма с отметка от пощата като „НЕПОТЪРСЕНО“:
    с дата 10.03.2024 г., уведомява по този ред заинтересувани лица М.П.Н.;
    с дата 11.03.2024 г. уведомява по този ред заинтересувани лица П.М.К. и Б.М.И.;
    с дата 19.03.2024 г., уведомява по този ред заинтересувани лица Л.И.Х.,
че е одобрен проект за изменение Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 62579.703.20 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч, като същият се урегулира в УПИ II-703.20 за „жилищно застрояване“ по имотни граници, както е показано със син и червен цвят в ПР и предвиждане основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ със Заповед № 59/13.02.2024 г.
На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет.
На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.………/п/………….
инж. Михаил Куманов
Директор Дирекция СА

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню