Обявление по АПК изх. №УТИД-04-07-43/3/-21.02.2024 г.

Изх. №УТИД-04-07-43/3/-21.02.2024 г.

ДО: ЗАИНТЕРЕСУВАНОТО ЛИЦЕ

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-43/16.11.2023 г.

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнато изпратено писмо с отметка от пощата като „НЕПОТЪРСЕНА“ пратка с дата 19.02.2024 г., уведомява по този ред горепосоченото заинтересувано лице, че е изработен и представен за разглеждане проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 72343.503.5121, м. Скрибътна, гр. Тетевен, обл. Ловеч, във връзка с урегулиране на Поземлен имот, като се образува УПИ XVIII-503.5121, КР 503 по имотни граници и се определя основното застрояване с устройствена зона, означена като „Ов1“- Вилна зона.На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Директор Дирекция при ОА – Тетевен: ………/п/.………….

                                        инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню