Oбявление по АПК

Изх. №УТИД-04-07-4/2/-22.03.2023 г.

                                             

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНОТО ЛИЦЕ:

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, поради върнато изпратено писмо с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка с дата 21.03.2023 г., уведомява по този ред горепосоченото заинтересувано лице, че е изготвен и представен за одобряване проект на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 15148.29.32 по КККР на с. Глогово, обл. Ловеч, м. Конарево, като за същия се обособява УПИ I- за гробищен парк, както е показано с червен и син цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, в устройствена зона, означена като „Тгп“ със съответните устройствени показатели, както е показано с червен цвят в ПЗ

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №2 от 15.02.2023 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/…………….

                                     инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню