Съобщение за разрешаване изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 07357.118.212

Изх. №УТИД-04-03-2/1/-13.03.2023 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-2/27.01.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №896, протокол 43 от 23.02.2023 г. на Общински съвет – Тетевен е:

1. Одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 07357.118.212, м. Метилева ливада, с. Български извор, обл. Ловеч.

2. Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 07357.118.212, м. Метилева ливада, с. Български извор, обл. Ловеч, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, като се обособи урегулиран поземлен имот I-118.212 с отреждане за „производствена и складова дейност“ и определи основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано в скицата-предложение, в устройствена зона, означена като „Пп“, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП, ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ; Закона за пътищата; Наредба №16/2004 г. За сервитутите на енергийните обекти.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню