Обявление по АПК

Изх. №УТИД-04-07-35/2/-19.01.2023 г.

                                             

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА:

ЦВЕТАН НИКОЛОВ ЦОНЧЕВ

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ЦВЕТАРСКИ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 и 5 от Закона за устройство на територията, поради върнато изпратено писм с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка с дата 18.01.2023 г., а за второто лице като не върната пратка, уведомява по този ред горепосочените заинтересувани лица, че със Заповед №776/21.12.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ III-Промкомбинат, кв.106 и улица с осови точки 56-41-42 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.500.8112 и 72343.500.8058 и 72343.500.7149 по КККР, като се обособяват два нови УПИ: III (в югоизточната част на бившия УПИ III) с отреждане за „производствена дейност“, а за останалата част УПИ Х с отреждане „за обществено обслужване и техническа инфраструктура“; променя се и уличната регулация в частта между осови точки 56-41-42, като се обособяват две нови ОТ 41а и 41б, а частта от улицата в този обхват преминава към новообразувания УПИ Х, както е показано със зелен и кафяв цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване и устройствена зона, означена като „Жм“, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №9, протокол №11 от 09.11.2022 г. е приет.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й по този ред, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:…………/п/…………….

                                     инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню