Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ за кв. 66, с. Градежница

По преписка вх. №УТИД-04-07-32/17.10.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2, при условието на чл. 128, ал. 14 от ЗУТ, със Заповед №677/18.11.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ I-за озеленяване; II; III и IV, кв.66 по ПУП на с. Градежница, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 17419.701.713; 17419.701.714; 17419.701.715 и17419.701.716 по КККР, като се изменя вътрешната регулационна линия на УПИ I-за озеленяване; обособяват се нов УПИ II с отреждане „за спортни дейности“, чрез обединяването на УПИ II; части от III и IV и нов УПИ III с отреждане „за озеленяване“, както е показано със зелен и кафяв цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване и устройствена зона, означена като „ЖМ“, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №11 от 09.11.2022 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню