Съобщение за изготвен ПИ ПУП - ПРЗ за УПИ III, кв.106, гр. Тетевен

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ III-Промкомбинат, кв.106 и улица с осови точки 56-41-42 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.500.8112 и 72343.500.8058 и 72343.500.7149 по КККР, като се обособяват два нови УПИ: III (в югоизточната част на бившия УПИ III) с отреждане за „производствена дейност“, а за останалата част УПИ Х с отреждане „за обществено обслужване и техническа инфраструктура“; променя се и уличната регулация в частта между осови точки 56-41-42, като се обособяват две нови ОТ 41а и 41б, а частта от улицата в този обхват преминава към новообразувания УПИ Х, както е показано със зелен и кафяв цвят в ПР и се предвижда основно застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване и устройствена зона, означена като „ЖМ“, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №9, протокол №11 от 09.11.2022 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

    

 Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню