Обявление за разрешаване на изработване на ПУП-ПР

По преписка вх. №УТИД-04-03-26/04.10.2022 г.

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №585/14.10.2022 г. на Кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР), в обхват: УПИ XVII-43, II-46 и III-47,48, кв. 1 по ПУП на с. Глогово, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 15148.701.43, 15148.701.46, 15148.701.47, 15148.701.531 по КККР.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню