Обявление по АПК

Изх. №УТИД-04-16-2/2/-10.10.2022 г.

                                             

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА:

ДИНКА АЛЕКСИЕВА ИЛИЕВА

ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА УЗУНОВА

ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА АСЕНОВА

СТАНИМИР РУСИНОВ АСЕНОВ

ВАЛЕНТИН РУСИНОВ АСЕНОВ

АНДРЕЙ РУСИНОВ АСЕНОВ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК чл.13а, ал.6, т. 2. от ППЗСПЗЗ, съобщава на заинтересуваните лица, че с Протокол №1/01.09.2022 г. в изпълнение на Заповед 450/24.08.2022 г. на Кмета на Община Тетевен е приет без забележки, представеният от Анелия Светлинова Чаушева, в качеството ѝ на законен наследник на Мустафа Асанов Мустафов /Малик Людмилов Алтаев/, бивш жител на с. Глогово, общ. Тетевен, обл. Ловеч помощен план за бивш земеделски имот идентифициран под проектен номер 1, в кадастрален район 901, попадащ понастоящем в границите на подробния устройствен план (ПУП) на с. Глогово, общ. Тетевен, целият с площ 543 м², нанесен със зелен цвят в помощния план, засягащ в урбанизираната територия: урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, кв. 6, съставляващ поземлен имот с идентификатор 15148.701.97 – с площ 55 кв. м; УПИ VIII, кв. 6, съставляващ ПИ с идентификатор 15148.701.131 - площ от 488 кв. м.

Помощният план се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл.13а, ал.7, в 30-дневен срок от съобщаването по ал.6, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план и придружаващата го документация, до кмета на община Тетевен.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/П/……………….

                                     инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню