Обявление за разрешаване на изработване на ПУП-ПЗ

По преписка вх. №УТИД-04-03-21/11.08.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №777, протокол 37 от 21.09.2022 г. на Общински съвет – Тетевен е:

1. Одобрено задание по чл. 125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификатор 15165.704.161, м. Рупци, с. Гложене, обл. Ловеч.

2. Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 15165.704.161, м. Рупци, с. Гложене, обл. Ловеч, във връзка с процедура по определяне на конкретно функционално предназначение ''за жилищно застрояване'' в устройствена зона, означена като «Жм» и съответните устройствени показатели по чл.19 от Наредба №7 на ПНУТ, във връзка с провеждане на провеждане на процедура по реда на ЗОЗЗ(за застрояване на ПИ за жилищни нужди), при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню