Съобщение за разрешаване на изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 72343.500.8112 72343.500.8058 и 72343.5007149 по КККР на гр. Тетевен

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №545/29.09.2022 г. на Кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – План за застрояване и регулация (ПИ ПУП – ПРЗ), в обхват: УПИ III-Промкомбинат, кв. 106 и улица с осови точки 56-41-42 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.500.8112 72343.500.8058 и 72343.500.7149 по КККР.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню