Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПР за УПИ IX; X; XI и XXIV, кв. 46, с. Голям извор

По преписка вх. №УТИД-04-07-24/05.08.2022 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед №508/21.09.2022 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ IX; X-584; XI-583 и XXIV-584, кв. 46 по ПУП на с. Голям извор, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 15758.701.1132; 15758.701.1981; 15758.701.1980 и 15758.701.1135 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №8, протокол №9 от 17.08.2022 г. е приет без забележки.

С представения ПИ ПУП – ПР се изменят вътрешните регулационни линии между УПИ XI-583; XXIV-584; X-584 и IX-инд. застр., кв. 46 и се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, така както са заснети и отразени в кадастралната карта, както е показано със зелен цвят в ПР.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                 инж. Михаил Куманов

 Вижте тук

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню