Съобщение за разрешаване изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 72343.54.376; 72343.54.443и 72343.54.314, гр. Тетевен

По преписка вх. №УТИД-04-03-17/25.07.2022 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №761, протокол 36 от 31.08.2022 г. на Общински съвет – Тетевен е:

1. Одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатори 72343.54.376; 72343.54.443 и 72343.54.314, м. Върбака, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

2. Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатори 72343.54.376; 72343.54.443 и 72343.54.314, м. Върбака, гр. Тетевен, обл. Ловеч, във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.

3. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню