Съобщение за изготвен ПИ ПУП - ПР за, кв. 46, с. Голям извор

По преписка вх. №УТИД-04-07-24/05.08.2022 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ XI-583; XXIV-584; X-584 и IX-инд. застр., кв. 46, с. Голям извор, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 15758.701.1132; 15758.701.1981; 15758.701.1980 и 15758.701.1135 по КККР, с който се изменят вътрешните регулационни линии между УПИ XI-583; XXIV-584; X-584 и IX-инд. застр., кв. 46 и се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, така както са заснети и отразени в кадастралната карта, както е показано със зелен цвят в ПР

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №8, протокол №9 от 17.08.2022 г. е приет за обявяване по реда на чл.128, ал. 3 от ЗУТ.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню