Съобщение за одобрен ПИ ПУП - ПРЗ, УПИ VI и VII кв. 50, с. Рибарица

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2; чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №431/20.07.2021 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ VI-325 и VII-325, кв. 50 по ПУП на с Рибарица, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 62579.501.443 и 62579.501.444 по КККР, като същите се обединяват в един общ УПИ ХI-443, 444 (стар 325) – за Семеен хотел, както е показано със зелен цвят в ПР и основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, както е показано с червен цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2; ал. 7; ал. 9 и ал. 11 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №13, протокол №6 от 19.05.2021 г. е приет.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/П/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук и тук

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню