Обявление оп АПК

Община Тетевен, на основание чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 63, ал. 1 от АПК и чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, поради върнати изпратените им писма с отметка от пощата като „непотърсена“ пратка с дата 12.05.2021 г., уведомява по този ред горепосочените заинтересувани лица, че със Заповед №212/08.04.2021 г. на кмета на община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ) в обхват: УПИ V-1344 и част от УПИ III-жилищен комплекс, кв. 146 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.500.8232; ПИ 72343.500.1343, предмет на промяната, както и ПИ 72343.500.8043-улица по КККР.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинска администрация.

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК обявлението е поставено на таблото „Обяви по УТ“ в информационния център на общинска администрация Тетевен и интернет страницата на общината.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщаването, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по реда на АПК.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню