Съобщение за разрешаване изготвяне на ПИ ПУП - ПРЗ УПИ XLI-48

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №268/11.05.2021 г. на Кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация и застрояване (ПИ на ПУП – ПРЗ), в обхват: УПИ XLI-48, кв. 6 по ПУП на с. Голям извор, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 15758.701.48 по КККР.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.

    

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

               Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню