Съобщение за одобряване ПИ ПУП - ПР за УПИ X; XII; XIII и XIV, кв. 197, кв. Полатен, гр. Тетевен

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2; чл. 128, ал. 14 от Закона за устройство на територията, със Заповед №211/08.04.2021 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ X-263; XII-263; XIII-262,263 и XIV-262, кв. 197 по ПУП на кв. Полатен, гр. Тетевен, обл. Ловеч, както е показано със зелен цвят в ПР.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2 и ал. 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №2, протокол №4 от 31.03.2021 г. и приет без забележки.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/П/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню