Съобщение за изготвен ПИ ПУП - ПРз за кв. 146, УПИ III по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение на подробен устройствен план – ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ V-1344 и III-жилищен комплекс, кв. 146 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.500.8232 и 72343.500.1343 по КККР.

На основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №3, протокол №1 от 13.01.2021 г. е приет, без забележка.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по УТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

Вижте тук. 

    

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню