Разрешаване изготвяне на ПИ ПУП - ПР с. Бабинци, кв. 6, УПИ IV-55 и V-55

Посещения: 119

По преписка вх. №УТИД-04-03-27/06.10.2020 г.

Община Тетевен, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №679/14.10.2020 г. на Кмета на община Тетевен е одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР), в обхват: УПИ IV-55 и V-55, кв. 6 по ПУП на с. Бабинци, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 07884.701.101 и 07884.701.100 по КККР на с. Бабинци, обл. Ловеч.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.102 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд Ловеч, в 14-дневен срок от съобщението.