Сесия № 56/30.06.2011

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЕТЕВЕН              ПРОТОКОЛ № 56/30.06.2011 година
ПРЕПИС !


ОТНОСНО: Жалба от превозвачите на територията на Община Тетевен, свързана с проведения конкурс за обществен превоз на пътници.


С 15 гласа „ЗА” , няма „ПРОТИВ” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” се прие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, ОбС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1096

30.06.2011 год.

1. Общински съвет възлага на Кмета на Общината да проведе нова процедура за обществен превоз на пътници, съгласно новите нормативни изисквания, а до осъществяването й превозвачите да извършват превозите, съгласно сключените договори до 2009 година с Анекс.
Вижте всички решения от сесията тук!
Протокол от сесията вижте тук!

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню