Покана за шестото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 08.02.2024 година /четвъртък/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ШИСТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 08.02.2024 година /четвъртък/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 14:00 часа, при следния дневен ред:

1. Приемане на бюджета на Община Тетевен за 2024 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Тетевен за периода 01.07.2023г. – 31.12.2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

3. Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при Община Тетевен за 2023 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на община Тетевен

4. Приемане на отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма в община Тетевен за 2023 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на община Тетевен

5. Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2024 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на община Тетевен

6. Приемане на Програма за развитие на туризма в община Тетевен за 2024 година.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на община Тетевен

7. Приемане на отчет на годишния план за приватизация и следприватизационен контрол за 2023 г. и Годишен план за приватизация и следприватизационен контрол в Община Тетевен за 2024 г., съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

8. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните данъци на територията на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

9. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на горските територии собственост на Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

10. Одобряване на обема на дървесина от общински горски територии за продажба по ценоразпис през 2024 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

11. Одобряване на обема дървесина от общински горски територии, който ще се продаде на ОУ „Г. Бенковски“ с. Галата.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

12. Определяне състав на комисия по чл. 16 от Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните сдружения в община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

13. Увеличаване капацитета на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на община Тетевен

14. Представяне на Информация за изпълнението на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тетевен 2023-2032 г., за 2023 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

15. Предоставяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, приемане на годишен план за паша и правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на общината, и даване съгласие за предоставянето им за индивидуално ползване за стопанската 2024-2025 година по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

16. Актуализиране цени по тарифа към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и наемни цени по сключени договори по реда на наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и по реда на наредбата за стопанисване и управление на Общински поземлен фонд, съгласно обявен официален инфлационен индекс за 2023 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

17. Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

18. Отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

19. Отстъпване право на строеж на основание чл. 37 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

20. Предложение относно право на прокарване през общински имот по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗУТ /гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

21. Предложение относно право на прокарване през общински имот по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗУТ /с. Рибарица/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
22. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване ( ПУП - ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 62579.136.85 по КККР на с. Рибарица, местност „Полицата“, обл. Ловеч с НТП: “За друг вид застрояване“, представляващ застроена земя в земеделска територия, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

23. Разрешаване за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПИП-ПРЗ/, в обхват: ПИ с идентификатор 62579.152.1. по КККР, с. Рибарица, обл. Ловеч с НТП: „Ливада“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню