Покана за петото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 25.01.2024 година /четвъртък/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 14:00 часа


1. Приемане на План за работа на Общински съвет – Тетевен за първото шестмесечие на 2024 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

2. Предложение за приемане на Програма за управление на община Тетевен за мандат 2023-2027 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

3. Отчет за изпълняваните проекти на община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен фонд на ЕС и ПРСР за второто шестмесечие на 2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

4. Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2023 г. за културни прояви, годишнини и чествания на територията на община Тетевен“.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на община Тетевен

5. Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2023 г. за спортни прояви на територията на община Тетевен“.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на община Тетевен

6. Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2023 г. за младежки дейности на територията на община Тетевен“.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на община Тетевен

7. Отчет за извършените дейности в Дейност „Управление и стопанисване на общински гори“ през 2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

8. Приемане на „Годишен план на младежта на община Тетевен 2024 г.“.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на община Тетевен

9. Промяна в общата численост и структура на Общинска администрация – Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

10. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Тетевен за мандат 2023-2027 г. на основание, чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

11. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

12. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

13. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Председателя на Общински съвет – Тетевен за периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2023 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет – Тетевен

14. Одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Кмета на община Тетевен за периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

15. Предложение относно предоставяне на дървесина на НПГГСД „Сава Младенов“ – град Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

16. Предложение за застраховане на имоти частна общинска собственост, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

17. Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно §27, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Преходните и заключителните разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ПРЗ към ЗИД на ЗСПЗЗ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

18. Предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в , ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

19. Отдаване под наем на преместваеми обекти по реда на чл. 43, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /Кооперативен пазар/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

20. Отдаване под наем на преместваеми обекти по реда на чл. 43, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

21. Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 6 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

22. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /здравен кабинет/ за извършване на първична извънболнична медицинска помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

23. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС /Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

24. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване ( ПУП - ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 72343.503.5211 по КККР на гр. Тетевен, местност „Скрибътна“, обл. Ловеч с НТП: “За друг вид застрояване“, представляващ застроена земя в земеделска територия, във връзка е процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

25. Разрешаване за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПИП-ПРЗ/, в обхват: ПИ с идентификатор 62579.168.71. по КККР, с. Рибарица, местност „Костина“, обл. Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

26. Даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план /ПИ - ПУП/ - план за регулация /ПР/ в обхват: УПИ I, II, III, в кв. 11 и улица с О.Т. 16-28-27-26-29 по ПУП на с. Галата, обл. Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню