Покана за четвъртото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 21.12.2023 година /четвъртък/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТВЪРТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 21.12.2023 година /четвъртък/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 14:00 часа, при следния дневен ред:


1. Предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Тетевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023-2027 г.
Вносител: Мария Стойчева - Председател на ОбС Тетевен

2. Предложение за утвърждаване на броя и състава на постоянните комисии в Общински съвет – Тетевен за мандат 2023-2027 година.
Вносител: Мария Стойчева- Председател на ОбС Тетевен

3. Предложение за актуализация на бюджета на Община Тетевен за 2023 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

4. Предоставяне на Годишен отчет за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2021-2027 г.“ и отчет за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2023 г. в Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

5. Предложение за приемане на Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

6. Предложение за приемане на отчет за дейността и счетоводни отчети за третото тримесечие на 2023 г. на общинско търговско дружество „МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
7. Предложение за прехвърляне на извършените разходи за основен ремонт на "МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев" ЕООД, ЕИК 110502867, за обект "Обособяване на изолирани помещения за лечение на пациенти с COVID-19 в МБАЛ "Д-р Ангел Пешев- Тетевен " от страна на Община Тетевен като Партньор на Министерство на здравеопазването съгласно Споразумение от 28.10.2021 за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOPOO1-9.001 „Мерки за справяне с пандемията " по приоритетна ос 9 „ Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

8. Предложение за приемане на инвестиции, извършени през 2023 г. от „ВиК“ АД – Ловеч в активи – публична общинска собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

9. Предложение за определяне брой, местонахождение и сигнализиране на таксиметрови стоянки в град Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

10. Предложение за одобряване на обема дървесина от общински горски територии, които ще се продават на Кметство с. Рибарица, Кметство с. Дивчовото и ЦНСТПЛУИ с. Гложене.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

11. Предложение за одобрение от Общински съвет – Тетевен на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии през 2024 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

12. Предложение за приемане на план–сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Тетевен за 2024 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

13. Предложение за приемане на „Програма 2024“ за културни прояви, годишнини и чествания на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

14. Предложение за приемане на „Програма 2024“ за спортни прояви на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

15. Предложение за определяне на представител и заместник представител на община Тетевен в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

16. Предложение за одобряване на партньорство с Агенция за социално подпомагане по Компонент 1 по проект „Повишаване на капацитета на служителите на агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за закрила на детето" по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006, за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа".
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

17. Предложение за предоставяне на управление на имот частна общинска собственост на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

18. Предложение за предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

19. Предложение за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд, съгласно §27, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ).
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

20. Предложение за давене съгласие от страна на Общински съвет - Тетевен за изменение на подробния устройствен план (ПУП) План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ), в обхват: Улица с ОТ. 749-750 и ПИ с идентификатор 72343.501.733 /по отменения кадастрален план ПИ с пл. №365/, кв. 203 по ПУП на кв. Полатен, гр. Тетевен, обл. Ловеч, във връзка с изменение на Подробния устройствен план на основание чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен

21. Предложение за отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено н/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017 г. на Общински съвет Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева - Председател на ОбС Тетевен
22. Отпускане на средства по реда на Правилника за организацията и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Тетевен, приет с Решение № 439/23.03.2017 г.
Вносител: Д-р Иван Цачев - Председател комисия

23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню