Покана за третото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 12.12.2023 година /вторник/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 10:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ТРЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 12.12.2023 година /вторник/, в заседателната зала на Общински съвет - Тетевен, от 10:00 часа, при следния дневен ред:

1. Издаване на запис на заповед от Община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.017-0059-С01 от 15.09.2023 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутното очертание на гр. Тетевен”, сключен между Община Тетевен и ДФ „Земеделие”.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

2. Издаване на запис на заповед от Община Тетевен в полза на ДФ „Земеделие'’, обезпечаващ 100% от размера на разходите за ДДС към заявка за авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.017-0059-C01 от 15.09.2023 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутното очертание на гр. Тетевен”, сключен между Община Тетевен и ДФ „Земеделие”.

Вносител: Тони Стоев – зам. кмет на община Тетевен

3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА  

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню