Покана за петдесетото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 31.08.2023 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа


1. Информация за състоянието и готовността на образователните институции в община Тетевен и утвърждаване на маломерни и слети паралелки през учебната 2023-2024 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение относно приемане на отчет за дейността и счетоводни отчети за второто тримесечие на 2023 г. на общинско търговско дружество „МБАЛ Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Тетевен за 2022 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Приемане на бюджета на община Тетевен за 2023 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
5. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тетевен към 30.06.2023 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Тетевен за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на гражданите на територията на община Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на община Тетевен

8. Приемане на Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Тетевен.
Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на община Тетевен

9. Даване на съгласие за участие на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч като партньор по отворена процедура за кандидатстване по ОПРР 2021-2027 г., BG 16FFPR АД, гр. Ловеч като партньор по отворена процедура за кандидатстване по ОПРР 2021-2027 г., BG16FFPR-2.001 – Концепции за интегрирани териториални инвестиции и участие на Министерство на здравеопазването като партньор на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч.
Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на община Тетевен

10. Даване на съгласие за участие на Община Тетевен като партньор по отворена процедура за кандидатстване по ОПРР 2021-2027 г., BG16FFPR-2.001 – Концепции за интегрирани териториални инвестиции с водещ партньор Медицински университет – Плевен.

Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на община Тетевен

11. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне на акции от Община Тетевен от капитала на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч на Държавата, представлявана от министъра на здравеопазването.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение относно следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол по изпълнение на задължения, поети с договор № 38/08.09.2021 г. за приватизация на 480 /четиристотин и осемдесет дяла/, представляващи 100 % от съдебно регистрирания капитал на „Свежест“ ЕООД.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /с. Рибарица/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
15. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на второстепенна постройка на допълващото застрояване в имот общинска собственост, съгласно чл. 44, чл. 46 и чл. 182, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 37, ал. 4 от Закона за общинската собственост /с. Български извор/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение относно даване съгласие от страна на Общински съвет Тетевен за изменение на подробния устройствен план – План за регулация и застрояване, в обхват: УПИ VI – За обществено ползване в кв. 26 по ПУП на с. Градежница, съответстващ на ПИ с идентификатор 17419.701.283 по КККР на с. Градежница, обл. Ловеч, във връзка с изменение на Подробния устройствен план на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за застрояване, в обхват: ПИ с идентификатор 17419.12.15 по КККР на с. Градежница, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя с НТП: „Пасище“, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение относно разрешение за изработване проект на подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 15165.704.140, местност „Рупци“, с. Гложене, обл. Ловеч, представляващи земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение относно частично изменение на влязъл в сила Общ устройствен план на Община Тетевен в обхвата на Поземлен имот с идентификатор 72343.501.201 и ПИ с идентификатор 72343.16.148 по КККР на гр. Тетевен по реда на чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение относно одобряване на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – град Тетевен за мандат 2024-2027 година за избиране от Общото събрание на съдиите на Окръжен съд - град Ловеч.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
21. Предложение относно определяне на позицията и мандата по решенията на представителя на община Тетевен в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „ВиК“ АД – Ловеч, на обособена територия отслужвана от „ВиК“ АД – Ловеч, насрочено за 20.09.2023 г. от 11:00 часа.
Вносител: Тони Стоев – Зам. кмет на Община Тетевен
22. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на имоти – публична общинска собственост по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост на Кметство село Глогово.
Вносител: Виолета Ивайлова – Общински съветник
23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню