Покана за четиридесет и седмото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 31.05.2023 година /Сряда/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа


1. Включване в списъка на средищните училища за учебната 2023/2024 г. на ОУ „Г. Бенковски“ с. Черни Вит и СУ „Г. Бенковски“ – гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Включване в списъка на защитените училища за учебната 2023/2024 г. на НУ „Любен Каравелов“ с. Бабинци, ОУ „Г. Бенковски“ с. Черни Вит, ОУ „Г. Бенковски“ с. Рибарица и ОУ „Васил Левски“ с. Голям извор.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
3. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Тетевен за периода 2023-2024 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
4. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Тетевен за 2023 г.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен
5. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Тетевен, приета с Решение № 258 от 29.08.2016 г. на ОбС Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен
6. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните сдружения в Община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
7. Приемане на годишния финансов отчет за дейността на общинско търговско дружество „МБАЛ Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД, ЕИК 110502867 за 2022 г. и отчет за първото тримесечие на 2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
8. Приемане на годишния финансов отчет и Годишен доклад за дейността на общинско търговско дружество „ВиК – Тетевен“ ЕООД, ЕИК 110516336 за 2022 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
9. Отчет за дейността на Кметство с. Голям извор, Община Тетевен, през 2022 г.
Докладва: Илиян Маринов – Кмет на с. Голям извор
10. Отчет за дейността на Кметство с. Български извор, Община Тетевен, през 2022 г.
Докладва: Исай Данг – Кмет на с. Български извор
11. Отчет за дейността на Кметство с. Гложене, Община Тетевен, за 2022 г.
Докладва: Красимир Николов – Кмет на с. Гложене
12. Отчет за дейността на Кметство с. Черни Вит, Община Тетевен, за 2022 г.
Докладва: инж. Цветослава Христова – Кмет на с. Черни Вит
13. Отчет за дейността на Кметство с. Рибарица, Община Тетевен, за 2022 г.
Докладва: Пенка Ганева – Кмет на с. Рибарица
14. Отчет за дейността на Кметство с. Галата, Община Тетевен, за 2022 г.
Докладва: Адриан Маринов – Кмет на с. Галата
15. Отчет за дейността на Кметство с. Глогово, Община Тетевен, за 2022 г.
Докладва: Бисер Габровски – Кмет на с. Глогово
16. Отчет за дейността на Кметство с. Градежница, Община Тетевен, за 2022 г.
Докладва: Митко Русинов – Кмет на с. Градежница
17. Отчет за дейността на Кметство с. Васильово, Община Тетевен, за 2022 г.
Докладва: Радослав Маринов –Кметски наместник на с. Васильово
18. Отчет за дейността на Кметство с. Дивчовото, Община Тетевен, за 2022 г.
Докладва: Атанас Атанасов –Кметски наместник на с. Дивчовото
19. Отчет за дейността на Кметство с. Малка Желязна, Община Тетевен, за 2022 г.
Докладва: Тотка Банова –Кметски наместник на с. Малка Желязна
20. Отчет за дейността на Кметство с. Бабинци, Община Тетевен, за 2022 г.
Докладва: Николай Симеонов –Кметски наместник на с. Бабинци
21. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели и избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за мандат 2024-2027 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
22. Промяна в състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата, съгласно чл. 167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Даване на съгласие Община Тетевен да стане член на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Община Етрополе – Община Тетевен“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Приемане на Политика на Община Тетевен за участие в общинските публични предприятия.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
25. Приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Тетевен 2023-2032 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26. Предложение относно закупуване на машини за третиране на строителни отпадъци /един брой мобилна трошачка и един брой мобилно сито за натрошената фракция/ на обща стойност до 480 000 лева /четиристотин и осемдесет хиляди лева/ с ДДС за ползване от общините, членове на Регионално сдружение за управление на отпадъците, регион Луковит.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
27. Удължаване срока на договор № 394/24.10.2017 г./РД-06-214/24.10.2017 г. за учредяване право на строеж върху 170 кв. м., попадащи в имот – частна общинска собственост, собственост на „МБАЛ – Тетевен д-р Ангел Пешев“ ЕООД по реда на чл. 37, ал. 6 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
28.Освобождаване от заплащане на такси за извършване на търговска дейност на открито във връзка с реализация на проект „Реконструкция, основен ремонт и обновяване на търговското пространство на Общински пазар – Тетевен“ – ПИ с идентификатор 72343.500.132 по КККР на гр. Тетевен, обект „Кооперативен пазар“, във връзка със Заповед № 196/26.04.2023 г. на Кмета на Община Тетевен за организация и регламентиране на ползването на обществени площи за търговия на открито за времето на строително-ремонтните дейности.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
29. Отдаване на земи от общинския поземлен фонд, с изключение на пасища, мери и ливади, под наем или аренда, чрез търг или конкурс и определяне размера на начални тръжни цени за стопанската 2023/2024 г., съгласно чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
30. Актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
31. Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
32. Продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /гр. Тетевен, кв. Полатен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
33. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от сграда – частна общинска собственост на държавна структура на бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
34. Отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от Закона за устройство на територията /с. Глогово/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
35. Отдаване под наем на терен публична общинска собственост, съгласно одобрена схема по чл. 56 от Закона за устройство на територията /с. Български извор/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
36. Частично изменение на влязъл в сила Общ устройствен план на Община Тетевен в обхвата на ПИ с идентификатори 15165.909.1, 151615.104.15 и 15165.104.2по КК на с. Гложене по реда на чл. 134, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
37. Отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева –Председател на ОбС-Тетевен
38. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /П/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню