Покана за четиридесет и шестото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 27.04.2023 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 10:00 часа

    1. Предложение относно подписване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика със нов срок, необходима за сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на проект: „Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства - Тетевен ", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г. и сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на труда и социалната политика и Община Тетевен.

Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

     2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

    

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню