Покана за четиридесет и петото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 12.04.2023 година /сряда/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа


1. Приемане на разчети за приходи и разходи преди приемането на бюджета на община Тетевен за 2023 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Съгласие 1869 г.“ - гр. Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
3. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Развитие 1931 г.“ - с. Рибарица.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
4. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Христо Ботев 1941 г.“ - с Васильово.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
5. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Развитие 1960 г.“ - с. Бабинци.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
6. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Светлина 1952 г.“ - с. Галата.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
7. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Христо Ботев 1897 г.“ - с. Български извор.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
8. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Ариф Дженин 1961 г.“ - с. Глогово.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
9. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Изгрев 1946 г.“ - с. Градежница.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
10. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Найден Григоров 1900 г.“ - с. Голям извор.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
11. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Цачо Ненов 1897 г.“ - с. Гложене.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
12. Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходвани от бюджета средства през 2022 година на НЧ „Христо Смирненски 1925 г.“ - с. Черни Вит.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
13. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за финансиране на проект „Реконструкция и оборудване на комбинирана спортна площ за мини футбол, волейбол, хандбал и изграждане на комплекс за стрийт фитнес в с. Рибарица, Община Тетевен“ от Министерството на младежта и спорта.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение относно определяне на представител, позицията и мандата по решенията на представителя на община Тетевен в Извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилно Болница за Активно Лечение – проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч, ЕИК 110503990, насрочено за 21.04.2023 г. от 11:00 ч. в гр. Ловеч в седалището на сдружението: в сградата на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ на ул. „Съйко Съев“ № 27.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на Община Тетевен
15. Предложение относно сключване на допълнително споразумение към Договор № 406/04.11.2022 г. за възлагане управлението на „МБАЛ – Тетевен – д – р Ангел Пешев“ ЕООД.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
16. Предложение относно отдаване под наем на имот – публична общинска собственост /здравен кабинет/ за извършване на първична извънболнична медицинска помощ.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение относно отдаване под наем на преместваеми обекти по реда на чл. 43, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
18. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на имот публична общинска собственост, ведно с попадащите в него сгради, на юридическо лице на общинска бюджетна издръжка по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
19. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС и Годишен план за приватизация и следприватизационен контрол по чл. 6, ал. 2 от ЗПСК.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
20. Предложение относно откриване на процедура за приватизация по реда на Закона за приватизация и след приватизационен контрол /ЗПСК/ за общински нежилищен имот, със стопанско предназначение.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
21. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
22. Предложение относно продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
23. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
24. Предложение относно продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
25. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост /ЗОС/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
26.Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства в страната от Председателя на Общински съвет – Тетевен за периода 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
27. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства в страната от Кмета на Община Тетевен за периода 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

28. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /П/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню