Покана за Четиридесет и първото по ред заседание на ОбС-Тетевен на 26.01.2023 г. /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 ч. при следния дневен ред

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 26.01.2023 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа, при следния дневен ред:

1. Предложение относно приемане на план за работа на Общински съвет Тетевен за първото шестмесечие на 2023 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет Тетевен

2. Отчет за дейността на Общински съвет Тетевен и неговите комисии за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет Тетевен

3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Тетевен за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

4. Отчет за изпълняваните проекти на община Тетевен, финансирани от Структурните и Кохезионен Фонд на ЕС и ПРСР за второто шестмесечие на 2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

5. Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2022 г. за културни прояви, годишнини и чествания на територията на община Тетевен“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

6. Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2022 г. за младежките дейности на територията на община Тетевен“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

7. Отчет за изпълнение на дейностите по „Програма 2022 г. за спортни прояви на територията на община Тетевен“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

8. Отчет за извършените дейности в дейност “Управление и стопанисване на общински гори“ през 2022 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

9. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на горските територии, собственост на община Тетевен.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. Кмет на Община Тетевен
10. Предложение относно приемане на нова Наредба за стопанисване и управление на общински поземлен фонд.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

11. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

12. Предложение относно приемане на инвестиции, извършени през 2022 г. от „ВиК“ АД, гр. Ловеч в активи – публична общинска собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

13. Предложение относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

14. Предложение относно застраховане на имоти - частна общинска собственост, съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

15. Предложение относно приемане на „Годишен план за младежта на община Тетевен 2023 г.“
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

16. Предложение относно кандидатстване с проектно предложение за финансиране: „Текущ ремонт на вътрешни помещения в сградата на „Спортно – развлекателен център“ град Тетевен, обновяване на игрища за тенис на корт, волейбол и фитнес на открито.
Вносител: Тони Стоев – Зам. Кмет на Община Тетевен

17. Предложение относно подписване на споразумение за партньорство между Община Ябланица и Община Тетевен, във връзка с реализация на обект „Рехабилитация и реконструкция на път LOV1257 / III – 358, Гложене – Ябланица/ - Малък Извор – Граница общ. /Ябланица – Тетевен/ - Гложенски манастир Св. Георги“.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

18. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства в страната от Председателя на Общински съвет Тетевен за периода от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на Общински съвет Тетевен

19. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Кмета на община Тетевен за периода от 01.10.2022 година. до 31.12.2022 година.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

20. Предложение относно определяне състава на комисия по чл. 24, ал. 7 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Тетевен в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. Кмет на Община Тетевен

21. Предложение относно определяне на нов член в Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Тетевен, създаден с Решение № 810/24.11.2022 година по Протокол № 39/24.11.2022 година на Общински съвет Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. Кмет на Община Тетевен

22. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 14, ал.2 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

23. Предложение относно отдаване под наем на терени публична общинска собственост, съгласно одобрени схеми по чл. 56 от Закона за устройство на територията.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

24. Предложение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд, съгласно чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

25. Предложение относно даване на съгласие за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ и изработване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПИ ПУП – ПР/ и Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП- ПЗ/ в обхват: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – за пионерски лагер, УПИ IX -205, кв. 33 и улица с О.Т. 374-375 по ПУП на село Рибарица.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

26. Предложение относно даване съгласие за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация /ПИ ПУП – ПР/ в обхват: Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII - 862, кв. 27 и улица с осови точки 243-225-226-234-233-235-242 по подробен устройствен план /ПУП/ на град Тетевен, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 72343.500.862 и 72343.500.7075 по кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ на град Тетевен, обл. Ловеч.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

27. Предложение относно писмо от Главен публичен изпълнител на НАП, Териториална дирекция София, техен изх. № С230022-178-0000656/11.01.2023г., наш вх. № 129/11.01.2023 г., касаещо търговско дружество „ВИТ АВТО“ ООД, ЕИК: 200697099.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

28. Предложение относно даване на съгласие за възстановяване на средства за извършен четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен през 2022 година, от отчисленията по чл. 64 от ЗУТ, внесени по сметката на РИОСВ Плевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

29. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

30. Предложение относно актуализиране цени по тарифа към Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и наемни цени по сключени договори по реда на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Тетевен и по реда на Наредбата за стопанисване и управление на Общински поземлен фонд, съгласно обявен официален инфлационен индекс за 2022 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен

31. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /П/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню