Покана за тридесет и деветото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 24.11.2022 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 24.11.2022 година /четвъртък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа, при следния дневен ред:

1. Предложение относно приемане на нова Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Тетевен в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
2. Предложение относно приемане на „Програма за намаляване на риска от бедствия 2022 – 2025 г.“ на Община Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на Община Тетевен
3. Предложение относно създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на Община Тетевен
4. Предложение относно безвъзмездно предоставяне за определено време на спортен обект – СРЦ „Тетевен 2009“, собственост на Община Тетевен по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона на физическото възпитание и спорта.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на Община Тетевен
5. Предложение относно предоставяне на дървесина на НПГГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
6. Предложение относно даване на съгласие за сключване на договор за комплексно застраховане на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД за срок от 12 месеца.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на Община Тетевен

7. Предложение относно избор на регистриран одитор, на основание чл. 146, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), за извършване на независим финансов одит в „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД за 2022 г.
Вносител: Красимир Красимиров – Зам. кмет на Община Тетевен
8. Предложение относно предоставяне на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2022/2023 година.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен
9. Предложение относно актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 г.
Вносител: Тони Стоев – Зам. кмет на Община Тетевен
10. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС). / с. Градежница/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
11. Предложение относно продажба на имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС). / с. Градежница/
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
12. Предложение относно актуализиране на програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС). / с. Черни Вит /
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
13. Предложение относно прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36 от ЗС и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС). / с. Черни Вит /
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
14. Предложение относно продажба на движима вещ – частна общинска собственост по реда на чл. 35 от Закона за общинската собственост (ЗОС). / с. Гложене/
Вносител: Тони Стоев – Зам. кмет на Община Тетевен
15. Предложение относно отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. / с. Галата/
Вносител: Тони Стоев – Зам. кмет на Община Тетевен
16. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот общинска собственост, представляващ помещение, находящо се в обект – еднопространствен павилион с размер 1000/400 см, трайно прикрепен към сервитута на път I – 4 „Коритна – Севлиево“, км 9+674 вляво, м. Боаза.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен
17. Предложение относно разрешаване за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72343.503.5275, местност „Скрибътна“, гр. Тетевен, обл. Ловеч, представляващ застроена земя в земеделска територия, във връзка с процедура по установяване конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на Община Тетевен
18. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 62579.129.47, местност „Стара Рибарица“, с. Рибарица, обл. Ловеч, представляващ земеделска земя във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на Община Тетевен
19. Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробния устройствен план (ПУПУП) – план за регулация (ПР) на с. Гложене, обл. Ловеч в обхват: урегулиран поземлен имот (УПИ), с отреждане – За баня, кв. 33, съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15165.701.471 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Гложене.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на Община Тетевен
20. Предложение относно отпускане на средства по реда на Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено и/или осиновено дете на територията на община Тетевен, приет с Решение № 440/23.03.2017 г. на ОбС Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС – Тетевен
21. Предложение относно подписване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика със нов срок, необходима за сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на проект: „Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства - Тетевен“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на труда и социалната политика и Община Тетевен.
Вносител: Борис Врабевски – Зам. кмет на Община Тетевен

22. Предложение относно отпускане на финансови средства по внесени молби от жители на Община Тетевен.

Вносител: д-р Иван Цачев – Председател на ПК по ЗСП

23. Отчет на приетия План за работа на ОбС – Тетевен за 2022 година.

Вносител: Председатели на ПК в ОбС Тетевен

24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.


МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню