Покана за тринадесетото по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 16.10.2020 година /петък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам ТРИНАДЕСЕТОТО по ред заседание на Общински съвет Тетевен на 16.10.2020 година /петък/, в залата на Община Тетевен, етаж първи, от 14:00 часа, при следния дневен ред:

1. Предложение за кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция на водопроводно мрежа в обхвата на квартали № 44,46,49,60,61а,61б,63,64,67,68,69,70,75,79,81,82,83,84,86 и 87а – на гр. Тетевен“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
Вносител: Тони Стоев –Зам.-кмет на община Тетевен
2. Предложение за актуализация на инвестиционната програма за 2020 г. на община Тетевен.
Вносител: Тони Стоев –Зам.-кмет на община Тетевен
3. Предложение за удостояване със звание „Почетен гражданин на град Тетевен“ дарителя ВАСИЛ ИСКРОВ АЛЕКСАНДРОВ.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
4. Предложение относно изпълнение на Решение № 274/24.09.2020 г. на ОбС - Тетевен, касаещо следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол по изпълнение на задължения, поети с Договор № 468/22.08.2018 г. за продажба на 9137 /девет хиляди сто тридесет и седем/ дяла, представляващи 90,024% от капитала на „Четпром“ ЕООД гр. Тетевен.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
5. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства за командировки в страната от Кмета на Община Тетевен за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
6. Предложение относно одобряване на писмен отчет за получените командировъчни средства в страната от Председателя на Общински съвет Тетевен за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
7. Предложение за даване на съгласие за сключване на договор за комплексно застраховане на „МБАЛ – Тетевен – д-р Ангел Пешев“ ЕООД за срок от 12 месеца.
Вносител: Мария Стойчева – Председател на ОбС - Тетевен
8. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ /гр. Тетевен/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
9. Предложение за отдаване под наем на общински терен, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ /с. Черни Вит/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
10. Предложение за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на общината при условията на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост /с. Български извор/.
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
11. Предложение за проект за изменение на Подробния устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП-ПР) в обхват: УПИ ХVI – 164, кв. 15 по ПУП на с. Галата, обл. Ловеч, съставляващ ПИ с идентификатор 14386.701.164 и улица с ОТ 148-147-149, съставляваща ПИ с идентификатор 14386.701.929 по КККР на с. Галата, обл. Ловеч
Вносител: Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на община Тетевен
12. Изказвания, питания и становища на граждани.

МАРИЯ СТОЙЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет - Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню