ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.501.657

Община Тетевен на основание Заповед №871/21.12.2020 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №308/26.11.2020 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: поземлен имот с идентификатор 72343.501.657 (седемдесет и две хиляди триста четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, шестстотин петдесет и седем ), област Ловеч, община Тетевен, гр. Тетевен, кв. Полатен, “Вит” №19, вид собственост - общинска частна, вид територия - урбанизирана, начин на трайно ползване - незастроен имот за жилищни нужди, площ 419 кв. м, стар номер 72343.501.442, 72343.501.443, квартал 187, парцел I, по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Тетевен, със Заповед № РД-18-16/06.03.2009 г. на Изп. Директор на АГКК, актуван с АОС №7685/03.07.2020 г., вписан с вх. рег. №1166/06.07.2020 г., акт №141, том 3, дело №551/2020 г., имотна партида 51407 на Службата по вписванията гр. Тетевен при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 6000,00 (шест хиляди лева) лв., без ДДС

2. Депозитна вноска за участие – 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 600.00 (шестстотин) лв. и се внася в касата на "Център за административно обслужване", на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG95 UBBS80023300398910 BIC кода на банката е: UBBS BGSF – ОББ”АД, гр. Тетевен в срок до 11:00 часа на 15.01.2021 г.

3. Търгът ще се проведе на 15.01.2021 г. от 14:00 часа  в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.

4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия  “Най – висока предложена цена”.

5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 14.01.2021 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен,  срещу 70 лв., без ДДС .

6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 15.01.2021 г. в сградата на община Тетевен в "Център за административно обслужване" на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.

7. Оглед на имота всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа от 21.12. до 14.01.2021 г.

8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 22.01.2021 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на имота се извършват до 16:00 часа на 21.01.2021 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 22.01.2021 г. в "Център за административно обслужване" в сградата на община Тетевен.

Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню