ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: движима вещ, представляваща: товарен автомобил ГАЗ 53, САМОСВАЛ, номер: ОВ 7206 АН

Община Тетевен на основание Заповед №463/17.07.2020 г. на кмета на Община Тетевен, във връзка с Решение №197/30.06.2020 г. на Общински съвет – Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на: движима вещ, представляваща: товарен автомобил ГАЗ 53, САМОСВАЛ, номер: ОВ 7206 АН, рама №67695, двигател №135018, цвят син/зелен при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 960,00 (деветстотин и шестдесет) лв., без ДДС;
2. Депозитна вноска за участие –10% от началната тръжна цена или сума в размер на 96.00 (деветдесет и шест) лв. и се внася в касата на Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ “Инвестбанк” АД – клон Ловеч в срок до 12:00 часа на 06.08.2020 г.
3. Търгът ще се проведе на 06.08.2020 г. от 14:00 часа в заседателна зала №217 в сградата на община Тетевен.
4. Подадените предложения за участие в търга ще бъдат класирани съобразно критерия “Най – висока предложена цена”.
5. Срок, място и цена за закупуване на документация за участие – до 16:00 часа на 05.08.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общински център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, срещу 70 лв., без ДДС .
6. Заявлението и документите за участие в търга се подават в запечатан плик №1 до 12:00 часа на 06.08.2020 г. в сградата на община Тетевен в Общинския център за услуги и информация на гражданите на Община Тетевен, върху който се отбелязва адреса и наименованието на участника, и цялостното описание на обекта на търга.
7. Оглед на движимата вещ всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа на .05.08.2020 г.
8. Когато в срока за подаване на предложенията не постъпи предложение, повторен търг да се проведе на 13.08.2020 г. от 14:00 часа. Закупуването на тръжна документация, внасянето на депозит и оглед на движимата вещ се извършват до 16:00 часа на 12.08.2019 г., предложенията за участие в повторен търг се подават до 12:00 часа на 13.08.2020 г. в информационния център.
Допълнителна информация на тел.: 0678/5 22 00 - вътрешен: 121.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню