ПУБЛИЧЕН КОНКУРС за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост

Община Тетевен на основание ЗАПОВЕД №738 /12.10.2016 г. на Кмета на Община Тетевен във връзка с Решение №272/29.08.2016 г. на Общински съвет Тетевен, при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН КОНКУРС за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост представляващ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-246,  кв. 23 по ПУП на с. Малка Желязна, ведно с изградените в него сгради: Сграда – 2 мж, з.п – 305 кв.м, сграда – мж, з.п – 96 кв. м и сграда – мс, з. п – 110 кв. м, актуван с АОС № 2448/20.08.2010 г., вписан на 03.09.2010 г. под № 15,том V, дв. Рег. № 1106 от 2010 г., имотна партида 9361 в Агенцията по Вписванията при следните условия:

            1. начална конкурсна месечна наемна цена – 320.00 лв. (триста и двадесет), без ДДС;

            2. срок на отдаване под наем10 (десет) години.

            3. депозитът за участие е в размер на 10% от началната конкурсна месечна наемна цена или сума в размер на 32.00 (тридесет и два), като се внася в касата на Информационен център при ОбА Тетевен или по международна банкова сметка IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кода на банката е: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк” АД – клон Ловеч, офис Тетевен в срок до 12.00 часа на 28.10.2016 г.

            4. Условия на конкурса:

            4.1. имотът да се използва за социални или училищни дейности;

            4.2. срок за въвеждане в експлоатация на обекта не повече от 24(двадесет и четири) месеца от сключване на договора за наем;

            4.3. представяне на идеен проект за вида и ползването на обекта (включващ реконструкцията на обекта);

            5. Подадените предложения за участие в конкурса да бъдат класирани съобразно следните критерии:

            5.1. предложена “най – висока” цена, който е с относителна тежест от  0 до 60 точки;

            5.2.идеен проект за реконструкцията и ползването на обекта, който е с относителна тежест от 0 до 20 точки;

            5.3 срок за реализиране на проекта, който е с относителна тежест от 0 до 20 точки;

            6. Документацията за участие се закупува до 16.00 часа на 27.10.10.2016 г. в Информационния център на ОбА Тетевен, цена – 50 лв. без ДДС.

            7. Предложенията на участниците в конкурса се подават в Информационния център на Община Тетевен в запечатан плик до 12.00 часа на 28.10.2016 г.

            8. Публичният конкурс ще се проведе на 28.10.2016 г. от 14.00 часа  в заседателна зала №217 на Общинска администрация – Тетевен.

            9. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 12.00 часа на 27.10.2016 г.

            10. Наемателят внася три наемни вноски в касата на общината при подписването на договора, срещу надлежен документ, като гаранция за изпълнение на поетите задължения в настоящия договор.

Допълнителна информация на тел. 0678/ 5-22-00/ 121

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню