Започнаха дейностите по проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутното очертание на гр. Тетевен“

През изминалите седмици започнаха дейностите по проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутното очертание на гр. Тетевен“. Проектът е на стойност: 723 174.16 лева без ДДС и е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., Мярка 07 – Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества, носимоспособността на пътната конструкция и подобряване на отводняването. В резултат изпълнение на дейностите по проекта ще бъде основно ремонтирана общинската улична мрежа (повече от 13 000.00 кв.м.) и ще бъдат изградени нови тротоари в сервитутното очертание на кв. Пеновото, гр. Тетевен.

Същевременно от „ВиК“ АД гр. Ловеч, съвместно с Община Тетевен извършват ремонт на водопроводната мрежа на кв. Пеновото. Установено е, че състоянието на водопроводната мрежа е много лошо и нейният ремонт е неотложен. Водопроводната мрежа на кв. Пеновото е изградена в различни периоди от време, заедно с изграждането на самият квартал. Основно са използвани азбесто-циментови тръби, които освен със съдържанието на токсичен азбест се характеризират и с чести аварии и големи загуби на вода и налягане. В тази връзка ще бъде подменена цялата водоснабдителна мрежа за квартала с нови полиетиленови тръби с приблизителна дължина около 1500 м. Очакваме този ремонт и реализирането на проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутното очертание на гр. Тетевен“ значително да допринесат за подобряване качеството на живот и комфорт на живущите в квартала.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню