Покана за обществено обсъждане на Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Община Тетевен, в обхвата на ТП „ДГС- Тетевен”, с период на действие от 10 години

Община Тетевен уведомява обществеността и заинтересованите органи, че е изготвен Горскостопански план на горски територии, стопанисвани от Община Тетевен, в обхвата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Тетевен” .

    На основание чл.89, ал.3 във връзка с чл. 90, ал. 2 от Наредба №18/07.10.2015 год. за инвентаризация и планиране в горски територии на 15. 11. 2023 год. (сряда) от 17:00 часа в залата на Община Тетевен , с адрес гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов” №9, ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на изготвеният горскостопански план.

В  Дейност „Управление и стопанисване на общински гори”  при Община Тетевен, намиращ се на адрес: гр. Тетевен, ул. „Иван Вазов” №42, ет. 2, в Стая – Лесничей, всеки работен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч.  и от 13:00 ч. до 16:00 ч. до 15.11.2023 г. включително.

Всички предложения, становища и бележки към материалите, предмет на общественото обсъждане, се предоставят в Община Тетевен, в писмена форма, до датата на общественото обсъждане – 15.11.2023 г., включително.

За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и на заинтересованите лица и организации относно развитието на горските територии, стопанисвани от Община Тетевен през следващите 10 години.

Обяснителна записка вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню