Заключителна пресконференция за приключване на дейностите по проект на Община Тетевен и Министерство на труда и социалната политика с Регистрационен номер:BG05M9OP001-2.004-0036-C01 от 03.08.2016г.

Screenshot 2023 10 05 085034


382964117 1004629677474189 1860923025262141391 n


Днес в община Тетевен се проведе заключителна пресконференция за приключване на дейностите по проект на Община Тетевен и Министерство на труда и социалната политика с Регистрационен номер:BG05M9OP001-2.004-0036-C01 от 03.08.2016г. по Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, чрез главна дирекция ”Европейски фондове, международни програми и проекти”.

На пресконференцията присъстваха служители, граждани и представители на институциите в града. Успешно бяха представени индикаторите по проекта, постигнати цели и резултати за целевата група. Основните дейности, предприети от община Тетевен за превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата и техните семейства, чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца от 0 до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители, живеещи на територията на община Тетевен. От услугите за ранно детско развитие на Общностен център за деца и семейства – Тетевен за периода на предоставянето им са участвали общо 607 броя деца и техните семейства в дейностите , както следва: Придобиване на умения за социално включване на деца с увреждания и деца от уязвими групи. Познаване и разбиране на детското развитие от най ранна детска възраст, превенция на заболяванията. Развитие на качества, за адаптивно и адекватно родителстване с цел включване на детето в подходяща за възрастта, среда. Преодоляване на притеснения и страхове при отглеждане на дете с увреждане, превенция на изоставянето, подкрепа за организацията на ежедневния живот. Консултиране за развитие на родителския потенциал за правилна грижа, усещане и емоционална подкрепа на малкото дете. Подобряване на образователните умения при децата и педагогическа подкрепа за равен старт в училище. Повишена информираност в индивидуално и групово консултиране на семейството за постигане на увереност при решаването на проблеми, възникнали в процеса на отглеждане, грижа и подкрепа на детето. Преодоляване на неглижиране, социална изолация и отглеждане на детето извън дома и семейството.

Общо 439 семейства са получили подкрепа за семейно консултиране, здравно развитие, ранна интервенция на увреждането, училищна готовност и психологическа подкрепа за социално включване в общността. Приключва Процедура BG05M9OP001-2.004 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на услуги за ранно детско развитие с наименование на проекта:„ Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства – Тетевен ”. Обща стойност на договора в размер на 453 051,94 лв.


Този документ е създаден в рамките на проект: „Услуги за ранно детско развитие от Общностен център за деца и семейства - Тетевен“, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Тетевен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

 

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню