Отдел УТИД

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Искане за издаване на скица на недвижим имот

2.Правно основание : параграф 4 от ЗКИР и ЗУТ

3.Необходими документи: документ за собственост-оригинал/копие

4.Срок за изпълнение :14 дни

5.Цена на услугата: 12 лв

6.Срок на валидност: 6 месеца

7.Място на заявяване и получаване на услугата : в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на виза за проектиране

2.Правно основание : чл.140 от ЗУТ

3.Необходими документи : скица на имота

документ за собственост-копие

4.Срок за изпълнение : 14 дни

5.Цена на услугата: 16лв

6.Срок на валидност: до изчерпването й

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за допускане на устройствена процедура по чл.135 от ЗУТ и чл.124 от ЗУТ

Заявление за разглеждане  на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез ОЕСУТ на инвестиционни проекти

2.Правно основание :чл.142 и чл.143 от ЗУТ

3.Необходими документи: документ за собственост

Проекти в 3 екз. с необходимите части-оригинал

Документи за съгласуване на проекта / положителни становища

съгл. Чл. 144 ал.1 т. 4 и т. 5 от ЗУТ /-оригинал

Разрешение за ползване или протокол обр. 16 / при преустройство

Нот. Заверено съгласие на етажните собственици по реда  и  условията на чл. 38 / 3 / от ЗУТ / при необходимост /-оригинал

4.Срок за изпълнение: 30 дни

5.Цена на услугата: 12лв,32лв,76лв,35лв за идеен проект

6.Срок на валидност: няма

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

2.Правно основание :чл.145 от ЗУТ

3.Необходими документи:документ за собственост

Проекти в 3 екз. с необходимите части-оригинал

Документи за съгласуване на проекта / положителни становища

съгл. Чл. 144 ал.1 т. 4 и т. 5 от ЗУТ /-оригинал

   Разрешение за ползване или протокол обр. 16 / при

преустройство /- оригинал/копие-заверено, не заверено/

Нот. Заверено съгласие на етажните собственици по реда и

условията на чл. 38 / 3 / от ЗУТ / при необходимост /-оригинал

4.Срок за изпълнение: 30 дни, а в случаите по чл.142,ал.2 -7 дневен срок

5.Цена на услугата: 0,25лв на РЗП за работни и технически проекти;0,25на РЗП за идеен проект;0,25лв на м` за линеен обект

6.Срок на валидност:безсрочно при издадено розрешени за строеж или 1 година съгласно чл.145,ал.4 от ЗУТ

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

Заявление за издаване на разрешение за строеж

2.Правно основание :чл.148 от ЗУТ

3.Необходими документи:  документ за собственост

Проект с необходимите части-оригинал

Декларация или конст. Акт за наличие или не на нез. строителство

Разрешение за ползване или протокол обр. 16 / при преустройство /-

оригинал/копие-заверено, не заверено/

Нот. Заверено съгласие на етажните собственици по реда и

условията на чл. 38 / 3 / от ЗУТ / при необходимост /-оригинал

4.Срок за изпълнение: 7дни

5.Цена на услугата:   0,70лв на РЗП за сгради;0,70 на линеен метър за инфраструктурни обекти

0,70лв на линеен метър и 0,70 лв на м2 ЗП за разрешение без издаване на инвестиционни проекти

6.Срок на валидност: безсрочно или съгласно чл.153 от ЗУТ

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за приемане и одобряване на проект  за подробен устройствен план

2.Правно основание :чл.129 от ЗУТ

3.Необходими документи: 1.Документ за собственост за всички имоти за които се отнася ПУП- оригинал/копие-заверено, не заверено/

2.Удостоверения за наследници /при необходимост/-оригинал

3.Съд.реш./ако ПУП се изработва по съд.реш./- оригинал/копие-заверено, не заверено/

4.Скица с виза за проектиране,заверена от съгласувателните инстанции-оригинал

5.Проект за ПУП-оригинал

6.Копие от действащ ПЗ-оригинал

7.Нотариално заверено заявление при промяна на граница м/у два съседни УПИ на основание чл.15,ал.3, извън случаите   по §8 от ПР на ЗУТ-оригинал

8.Нотариално заверен предварителен договор за прехвърляне на собственост към заявлението при промяна на границата м/у два съседни УПИ на основание чл.15/3/от ЗУТ-оригинал

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:80 лв

6.Срок на валидност:няма

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за проверка на установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа, и за това , че ПУП е приложен на място по отношение на застряването

2.Правно основание :чл.159,ал.3 от ЗУТ

3.Необходими документи:Инвестиционни проекти-оригинал

Разрешение за строеж- оригинал/копие-заверено, не заверено

Протокол за линия и ниво- оригинал/копие-заверено, не заверено

4.Срок за изпълнение: 6 дни

5.Цена на услугата: 20 лв

6.Срок на валидност:няма

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за издаване на удостoверение за доброволна делба

2.Правно основание :чл.202 от ЗУТ

3.Необходими документи:   1. Документ за собственост (отстъпено право на строеж)

2. Одобрени инвестиционни проекти.

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:15 лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за издаване на удостоверение за завършен груб строеж на посторена сграда

2.Правно основание :

3.Необходими документи:Актуален документ за собственост

Акт обр.14 за приемане на конструкцията

Разрешение за строеж (копие)

Удостоверение за актуално състояние /само за фирми/

Документ (квитанция, марки)  за платена такса

Констативен акт образец 3 за съответствие на строежа с издадените строителни книжа

Акт образец 7 за приемане на извършени СМР по нива и елементи на строителната конструкция

4.Срок за изпълнение: 20дни

5.Цена на услугата:120лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на удостоверение за идентичност на УПИ

2.Правно основание :чл.42,ал.2 от Тарифа 14

3.Необходими документи:  документ за собственост

Скица по действащия план

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата:6лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Издаване на удостоверение за нанасяне на новизградени сгради в действащия кадастрален план по  чл.52 от ЗКИР и във връзка с чл. 175 от ЗУТ

2.Правно основание :чл.52,ал.5 от ЗКИР и чл.42,ал.1 от Тарифа 14

3.Необходими документи: екзекутивна документация за извършено строителство

4.Срок за изпълнение:7дни

5.Цена на услугата:12 лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за издаване на  становище на Главния архитект за приемане на обект

2.Правно основание :

3.Необходими документи: документ за собственост

Удостоверение за наследници/при необходимост/-оригинал

Одобрен инвестиционен проект/по всички части/ с нанесени промени в процеса на строителството или чертежи със заснемане на строежа за екзекутив-оригинал

Разрешение  за строеж или Акт за узаконяване-оригинал

Протокол за откриване на стр. площадка и определяне на стр.линия и ниво за строеж-оригинал

4.Срок за изпълнение:14дни

5.Цена на услугата:12лв;20лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата:в информационния център на община Тетевен

 

Искане за заверени копия и преписи от техническа служба

2.Правно основание :

3.Необходими документи: документ за собственост

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата:2лв,5лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване разрешение за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ

2.Правно основание :чл.56 от ЗУТ

3.Необходими документи:  документ за собственост

Проект с необходимите части-оригинал

Нот.заверено съгласие от съсобствениците-оригинал

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата:0,70лв на РЗП

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на удостоверение за търпимост на обекти по $ 127 от ПРЗ на ЗУТ

2.Правно основание :§16,от ЗУТ

3.Необходими документи:документ за собственост 

Нотариално заверена декларация за времето на извършване на строежа-оригинал

Скица-оригинал

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:80лв

6.Срок на валидност:безсрочно

7.Място на заявяване и получаване на услугата:в информационния център на община Тетевен

 

Искане за освидетелстване на строежи като негодни за ползване,застрашени от самосрутване или вредни  в санитарно-хигиенно отношение,когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице

2.Правно основание :чл.195 от ЗУТ

3.Необходими документи:документ за собственост

Скица от действащия ЗРП

4.Срок за изпълнение:36 дни

5.Цена на услугата:без такса

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за прокарване на временни пътища по чл. 190 от ЗУТ

2.Правно основание :чл.190 от ЗУТ

3.Необходими документи: документ за собственост

Скица на имотите –оригинал

Декларация от заинтересованите собственици,че са запознати с условията на чл.190 от ЗУТ за обезщетяване-ориганал

4.Срок за изпълнение:без срок

5.Цена на услугата:15лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за депозит при издаване на съгласувателно разрешение за прокопаване на тротоари и улични платна

2.Правно основание :

3.Необходими документи:скица с нанесени ел.ВиК и други мрежи-оригинал

Разрешение за строеж

Квитанция за внесен депозит

4.Срок за изпълнение: 7 дни

5.Цена на услугата:45лв/м`

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за възстановяване на внесен депозит за прокопаване на улици и тротоари

2.Правно основание :

3.Необходими документи:квитанция за внесен депозит-оригинал

4.Срок за изпълнение: 7дни

5.Цена на услугата:

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за попълване на приложение към данъчна декларация

2.Правно основание :

3.Необходими документи:документ за собственост

Молба декларация- образец

4.Срок за изпълнение:3 дни

5.Цена на услугата:4лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за разглеждане на искане за поставяне на РИЕ и издаване на разрешение за поставяне на РИЕ

2.Правно основание :чл.57 от ЗУТ

3.Необходими документи:Документ за собственост и писмено съгласие от собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполага РИЕ- оригинал/копие-заверено, не заверено

Скица с уточнено местонахождение на РИЕ от инвеститора-одобрено от Главния архитект на Община Тетевен-оригинал

Технически проект на РИЕ-оригинал

Идеен проект за искания вид на РИЕ-оригинал

4.Срок за изпълнение: 7 дни

5.Цена на услугата:13лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за презаверка на разрешение за строеж по чл.153 ал.3 от ЗУТ

2.Правно основание :чл.153 ал.3 ат ЗУТ

3.Необходими документи: документ за собственост

Проект с необходимите части-оригинал

Разрешение за строеж- оригинал/копие-заверено, не заверено

Актуални  скици  от регулационния и кадастрален план

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата: 50% от таксата по общия ред

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на удостоверение по факти и обстоятелства по ТСУ

2.Правно основание :

3.Необходими документи:документ за собственост

Одобрени строителни книжа / проекти, стр. р-ия и др. /

Други документи

4.Срок за изпълнение:7дни

5.Цена на услугата: 8 лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи    - ІV категория - чл.137,ал.1,т.4

2.Правно основание :чл.177 от ЗУТ

3.Необходими документи: Документ за собственост или друг документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон- оригинал/копие-заверено, не заверено

Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване  или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:

2.1. Разрешение за строеж (акт за узаконяване)- оригинал/копие-заверено, не заверено

2.2. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива- оригинал

2.3.Заверена заповедна книга-оригинал

2.4. Акт образец №14 за приемане на конструкцията-оригинал

2.5. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения-оригинал

2.6. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите-оригинал

2.7. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима-оригинал/копие-заверено, не заверено

договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура-оригинал

Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа-оригинал

Пълномощно /  в случай, че заявлението се подава от пълномощник /-оригинал

4.Срок за изпълнение:7 дни

5.Цена на услугата:по Наредба за администрирането и определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи    - V категория - чл.137,ал.1,т.5

2.Правно основание : чл.177 от ЗУТ

3.Необходими документи:  Документ за собственост или друг документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон- оригинал/копие-заверено, не заверено

Разрешение за строеж (акт за узаконяване)- оригинал/копие-заверено, не заверено

.Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива-оригинал

Заверена заповедна книга-оригинал

Акт образец №14 за приемане на конструкцията-оригинал

Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения-оригинал

Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите-оригинал

Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима- оригинал/копие-заверено, не заверено

Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура-оригинал

Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа-оригинал

.Пълномощно /  в случай, че заявлението се подава от пълномощник /-оригинал

4.Срок за изпълнение

5.Цена на услугата: по Наредба за администрирането и определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за одобряване на проект и издаване на акт за узаконяване

2.Правно основание :параграф 184 от ЗУТ

3.Необходими документи:  Документ за собственост

Скица /виза/ за проучване и проектирани-оригинал

Проекти в 3 екземпляра с необходимите части-оригинал

Други документи

4.Срок за изпълнение:45 дни

5.Цена на услугата: по Наредба за администрирането и определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тетевен

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Искане за издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2.Правно основание :чл.13,ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ

3.Необходими документи:

Скица от кадастралната карта(кадастрален план) –оригинал

Решение № ………………………………………- оригинал/копие-заверено от ОЗСГ

Заверено копие на пълната преписка за възстановяване на имота налична в ОЗСГ с приложени всички доказателства съм нея

Актуално удостоверение за наследници

Списък с пълни данни ,имена и адрес на заинтересованите лица /всички наследници и съседи на имота/

Помощен план -3бр. папки

Пълномощно

4.Срок за изпълнение:14 дни

5.Цена на услугата:30лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

Искане за презаверяване на скици от издаването на които са изтекли шест месеца

2.Правно основание :чл.35,ал.1 от Наредба №3 от 2005г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и във връзка с параграф 4 от ЗКИР

3.Необходими документи:

Стар документ (оригинална скица)

Актуален документ за собственост (Нотариален акт, Договор за учредено право на строеж и др.)

Удостоверение за наследници /при липса на док. за собственост или собственикът е починал/

Документ / квитанция, марки / за платена такса

4.Срок за изпълнение:7дни

5.Цена на услугата:6лв

6.Срок на валидност:6 месеца

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за приемане, заверяване на екзекутивна докумeнтация на изпълнен строеж

2.Правно основание :чл.175 от ЗУТ

3.Необходими документи:

Документи за собственост

Протоколи за СМР, подлежащи на закриване

¦

 Копие от разрешение за строеж

Пълен комплект чертежи за действително изпълнение на строително-монтажни работи

Декларация по образец

Становище на главния архитект на района за извършеното строителство

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и  ниво с извършени заверки, вкл. и на кота "било"

4.Срок за изпълнение: 7дни

5.Цена на услугата:20лв

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за издаване разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект

2.Правно основание :чл.154 от ЗУТ

3.Необходими документи: 

1.Документи за собственост (друго вещно право);

2.Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на
наследодател на заявителя);

3.Скица на имота от действащия план за регулация (когато няма такъв, скицата е откадастралнияплан

4.Одобрен инвестиционен проект;

5.Разрешение за строеж

6.Проект-предложение за изменение на одобрения инвестиционен проект - 3 копия

7.Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по чл.149, ал.2 от ЗУТ;

8.Оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС (в случаите,

в които се изисква ОВОС);

9.Положително становище на органите за пожарна и аварийна безопастност (за

строежи от първа и втора категория);

10.Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените

изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ (не се изисква за строежите от шеста котегория);

11.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към

мрежите на техническата инфраструктура

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:20лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

Заявление за одобряване на проект  - заснемане на изпълнен строеж за въстановяване на изгубен инвестиционен проект

2.Правно основание :чл.145 ал.5 от ЗУТ

3.Необходими документи:

Документ за собственост (друго вещно право);

Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател назаявителя)

Скица на имота

Удостоверение от съответната общинска (районна) администрация, че в техническия архив, където трябва да се съхраняват инвестиционните проекти за посочения строеж, не е запазен търсеният инвестиционен проект, разрешение за строеж или други издадени строителни книжа за строежа;

Архитектурен проект - заснемане (3 екземпляра) на съществуващото положение;

Експертно становище на инженер-конструктор

Разрешение за строеж

4.Срок за изпълнение:30дни

5.Цена на услугата:0,25лв на РЗП

6.Срок на валидност

7.Място на заявяване и получаване на услугата:

 

Искане за констатиране на незаконно строителство

2.Правно основание :

3.Необходими документи:

Документ за собственост

Скица/виза за проектиране/-оригинал

Проекти с необходимите части-оригинал

Документи за съгласуване на проекта-оригинал

4.Срок за изпълнение:14дни

5.Цена на услугата:20лв

6.Срок на валидност:

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за разглеждане на идейни инвестиционни проекти (ИП), за които се издава разрешение за строеж

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

Документ за собственост или друг вид документ за собственост; Проекти в 3

 

екземпляра с необходимите части; Документи за съгласуване на проекта

 

(положителни становища съгласно чл. 144, ал.1, т. 4 и т. 5 от ЗУТ;

 

Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация/

 

Протокол образец 16 (при преустройство); Нотариално заверено съгласие на

 

етажните собственици по реда и условията на чл. 38, ал.3 от ЗУТ

 

(при необходимост); Становище от РИОСВ – гр. Плевен за съвместимост на ИП

 

със Закон за опазване на околната среда (ЗООС); Договор с

 

експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на

 

техническата инфраструктура; Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение: 30 дни

 

5.Цена на услугата: 0.25лв на РЗП; 0.25 на РЗП и 0.25 на линеен метър

 

6.Срок на валидност: няма

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

Искане за допълване (поправка) на одобрен кадастрален план

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

Документ за собственост или друг вид документ за собственост – заверено копие; Скица от действащия ПУП – оригинал; Скица – заснемане на

 

имота с координати-оригинал; Декларация за заинтересовани съседи;

 

Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение: 30 дни

 

5.Цена на услугата: без такса

 

6.Срок на валидност: няма

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на

 

Издаване РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ без одобряване на инвестиционни проекти (линейни обекти и други обекти)

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

Документ за собственост или друг вид документ за собственост – заверено копие; Разрешение за строеж; 4 екземпляра от Протокола за определяне на строителна площадка, линия и ниво на строеж – прилагат се към заявката в тридневен срок от датата за определяне на строителна линия и ниво за заверка в Община Тетевен; Документ за платена такса

 

4.Срок за изпълнение: 7 дни

 

5.Цена на услугата: 20 лв.

 

6.Срок на валидност: няма

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

Документ за собственост или друг вид документ за собственост;

 

Нотариално заверено съгласие на етажните собственици по реда и

 

условията на чл. 38, ал. 3  от Закон за устройство на територията (ЗУТ);

 

Виза за проучване и проектиране; Становище от РИОСВ – гр. Плевен за съвместимост на инвестиционни проект със Закон за опазване на околната среда (ЗООС);Удостоверение за наследници (при необходимост)                                                                          

 

4.Срок за изпълнение:

 

5.Цена на услугата: .70лв на РЗП; за линейни 0.70лв на м’ и за други 0,70лв /м2 ЗП 

 

6.Срок на валидност: няма

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

ИСКАНЕ за промяна на предназначението на земеделските земи и включване на строителните граници на населените места по чл. 20а от Закон за земеделските земи (ЗОЗЗ)

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

2 броя технически паспорти с магнитен носител; Удостоверение за

 

актуално състояние (за фирми); Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение: 7 дни

 

5.Цена на услугата: 20 лв.

 

6.Срок на валидност: няма

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

 

 

ИСКАНЕ за промяна на предназначението на земеделските земи и включване на строителните граници на населените места по чл. 20а от Закон за земеделските земи (ЗОЗЗ)

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

 Документ за собственост или друг вид документ за собственост – заверено копие; Скица на ПИ; Извадка – копие от действащия ПУП на населеното място и акта за одобряването му с нанесено предложение за изменение на регулационните граници, а за територии, защитени по Закон за културното наследство – съгласувателно становище от Министерство на културата; Удостоверение от общинска служба по земеделие, за категорията на земеделската земя; Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение:

 

5.Цена на услугата: 20лв.

 

6.Срок на валидност: няма

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

ИСКАНЕ за учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

 Документ за собственост или друг вид документ за собственост – заверено копие; Скица извадка от действащия подробен устройствен план (ПУП), кадастрална карта (КК), в необходимия обхват, с което да се докаже, че друго техническо решение за осигуряване на достъпа е явно икономическо нецелесъобразно; Доказателства, че няма постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти; Предложение за начин на преминаване (допустими варианти); Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение:

 

5.Цена на услугата: 22 лв.

 

6.Срок на валидност:

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

ИСКАНЕ за учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешение на строеж за проводи на инженерните мрежи

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

Документ за собственост или друг вид документ за собственост – заверено копие; Скица на УПИ от плана – оригинал; Влязла в сила оценка за правото на прокарване, изготвена от комисия по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на Община Тетевен; Документ за изплатена сума по оценка на правоимащите; Удостоверение за актуално състояние (само за фирми); Доказателства, че няма постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти и че друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно; Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение:

 

5.Цена на услугата: 22лв.

 

6.Срок на валидност:

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за узаконяване на незаконен строеж по §184, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителни  разпоредби (ПЗР) на Закон за изменение  и допълнение  (ЗИД ) на Закон за устройство на територията (ЗУТ)

 

2.Правно основание :

 

3.Необходими документи:

 

Документ за собственост или друг вид документ за собственост – заверено копие; Скица от действащия Подробен устройствен план (ПУП) – оригинал; Скица от Кадастралната карта (КК) – оригинал; Скица от Общинска служба земеделие и гори – оригинал; Нотариално заверена декларация за време на извършеното строителство; Удостоверение за актуално състояние (само за фирми); Удостоверение за наследници (при необходимост)

 

4.Срок за изпълнение:

 

5.Цена на услугата: 80лв.

 

6.Срок на валидност:

 

7.Място на заявяване и получаване на услугата: в информационния център на община Тетевен

 

                                                                                                                                                                                                                         

Тетевен

cialiscialis couponcialis genericcialis dosagegeneric cialiscialis costcialis vs viagracialis pricescialis side effectscialis couponscialis 30 day sampleviagra vs cialiscialis onlinecialis pillscialis samplesbuy cialiscialis 20 mgcialis patent expirationcialis coupons printablecialis for daily usecialis samples overnightcheap cialiscost of cialis200 cialis couponcialis dailycialis 20mggeneric cialis at walmartcealiscialis canadacialis trialhow does cialis workwhen will cialis go genericcialis on lineside effects of cialiscialis 30 day trial couponcialis 5mgcialis for mencialasbuy cialis onlinecialis for salecialis patent expiration date extendedhow to take cialiscialis pricecialis from canadahow much does cialis costfree cialisviagra vs cialis vs levitracialis reviewscialis coupons from manufacturerwhat is cialiscialis pills for salecialis patent expiration 2017canadian cialiscialis tadalafilcialis or viagrageneric for cialiscialis professionalcialis free trialcialis medicationciliascialis for bphcialis coupons 2017cyaliscialis dosage strengthscialis discountgeneric cialis tadalafildiscount cialiscialis dosage recommendationscialis 5 mgonline cialiscialis canadian pharmacycialis copay cardlowest cialis pricescialis for womencialis generic availabilitycialis vouchercialis savings cardcialis 10 mgcialis websitecialis generic tadalafilliquid cialisdaily cialisviagra cialiscialis otcerectile dysfunction cialiscialis 5mg dailycanada cialiscialis coupon 20 mgcialis pricingcialis coupon printviamedic cialiscialis cheapcialis pharmacy pricescialis 20mg directionsprice cialiscialis samplewholesale cialiscialis alternativecialis effectscialis testimonialslevitralevitra couponlevitra 20 mglevitra 20mgbuy levitralevitra priceslevitra genericlevitra onlinelevitra vs viagrageneric levitralevitra couponslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra 10 mg prezzocheap levitra9 levitra at walmartlevitra erfahrungenlevitra dosageviagra vs cialis vs levitrageneric levitra vardenafil 20mgwhat works better than viagrabuy levitra onlinelevitra without a doctor prescriptionbuy generic levitralevitra 20mg cost per pillvardenafil 20mglevitra prezzo in farmacialevitra 20 mg precio farmaciavardenafil vs viagralevitra 20 mg cost walmartlevitra vs viagra for hardnesslevitra bayer 20mg meilleur prixlevitra 20 mg von bayerviagrageneric viagraviagra genericviagra couponsviagra without a doctor prescriptionviagra onlineequipe argentine viagraviagra pricesbuy viagracialis vs viagracheap viagraviagra pillsviagra samplesviagra side effectswhat is viagraviagra couponviagra naturalviagra dosageviagra for sale uknatural viagrabuy viagra onlinegeneric viagra 100mgfemale viagrahow does viagra workhow to use viagraviagra activateherbal viagraviagra tabletssophia viagraviagra sans ordonnanceviagra kaufenviagra tabletviagra vs cialisonline viagracanadian viagraviagra for womenviagra ohne rezept aus deutschlandpfizer viagraviagra 100mgviagra costfree viagraviagra alternativesviagra canadaviagra on lineviagra single packsviagra for menviagra pillviagra 100mg tablets retail priceorder viagraviagra tescoside effects of viagraviagra pillen kruidvatviagra for salediscount viagrawhat does viagra doviagra costsviagra uklevitra vs viagrawhere to buy viagraviagra substitutehow long does viagra lastviagra alternativeviagra receptfrittviagra priceviagra 100viagra en ligne livraison 24hviagra on line no precviagra 100 mgutilisation viagrabest price viagracost of viagraviagra sexviagra wikipediasex viagra for womenviagra nebenwirkungenrevatio vs viagraviagra without a doctor prescription usaviagra genericoviagra 50mgviagra from canadaover the counter viagraviagra effectsviagra medicinepfizer viagra coupons from pfizerbuy generic viagraviagra wikiviagra bestellenviagra ohne rezept auf rechnungcanada viagrawomen viagrabuying viagraviagra soft

Актуално от Общински съвет

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню