Отдел ОС

 
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"

 

Ползване на общински терен за търговска дейност на открито

1. Правно основание – чл.15,ал.6 от Наредбата по чл.56 от ЗУТ.

2. Необходими документи – копие на удостоверение за актуално състояние на фирмата

3. Срок за изпълнение – 14 дни

4. Цена на услугата – 13 лв.

5. Срок на валидност – до 1 година

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

1. Правно основание – чл.35,ал.3 от ЗОС

2. Необходими документи –  в искането

3. Срок за изпълнение – до 30 дни

4. Цена на услугата – 13 лв.

5. Срок на валидност – безсрочно

6. Място на заявяване и получаване на услугата – информ.център

 

Издаване на удостоверение относно собствеността на имота

1. Правно основание – чл.62,ал.4 от ЗОС.

2. Необходими документи – документ за собственост, скица на имота от рег.и кадастрален план; ксерокопие на удостоверени за наследници при необходимост.

3. Срок за изпълнение – до 14 дни

4. Цена на услугата – обикновенна услуга - 6 лв.; експресна – 11 лв.

5. Срок на валидност –

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

 

Искане за отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

1. Правно основание - чл. 62, ал. 4 от ЗОС

2. Необходими документи

Искане и квитанция за платена такса

- Документ за собственост - копие

- Скица на имота

- Удостоверение за наследници (при необходимост)

3. Срок за изпълнение - 30 дни.

4. Цена на услугата - 12 лв.

5. Срок на валидност -  

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ. център

 

Искане за приемане и разглеждане на документи за отстъпване право на строеж, учредяване право на пристрояване и надстрояване и други вещни права върху имоти- общинска собственост, включително право на ползване (отстъпване право на строеж, учредяване право на пристрояване и надстрояване, учредяване право на ползване, учредяване сервитутно право на преминаване или прокарване

1. Правно основание – чл.37 от ЗОС  .

2. Необходими документи – в искането

 

3. Срок за изпълнение – до 30 дни.

4. Цена на услугата –  13 лв.;

5. Срок на валидност

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Издаване на удостоверение за платен наем от физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни имоти

1. Правно основание – чл.51,ал3  от Наредбата по чл.8,ал.2 ЗОС.

2. Необходими документи

3. Срок за изпълнение – до 14 дни

4. Цена на услугата – 13 лв.

5. Срок на валидност –  6месеца

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Учредяване право на преминаване по чл.192 от ЗУТ

1. Правно основание – 192 от ЗУТ .

2. Необходими документи – копие документ за собственост; оригинална скица на терена, върху който ще се извършва строителството с нанесено проектно трасе от проектант; копие от издадената виза за проектиране; проект;  копие на удостоверение за актуално състояние на фирмата;

3. Срок за изпълнение – до 30 дни

4. Цена на услугата – обикновенна услуга 22 лв.;

5. Срок на валидност

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Учредяване право на прокарване по чл.193 от ЗУТ

1. Правно основание – 193 от ЗУТ .

2. Необходими документи – копие документ за собственост; оригинална скица на терена, върху който ще се извършва строителството с нанесено проектно трасе от проектант; копие от издадената виза за проектиране; проект;  копие на удостоверение за актуално състояние на фирмата;

3. Срок за изпълнение – до 30 дни

4. Цена на услугата – обикновенна услуга 22 лв.;

5. Срок на валидност

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Издаване на дубликати и заверени копия от документи

1. Правно основание – чл. 62, ал. 2 от ЗОС .

2. Необходими документи –

3. Срок за изпълнение – до 14 дни

4. Цена на услугата –  2.50 лв.;

5. Срок на валидност

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

 

 

Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка на имоти в и извън регулация

1. Правно основание – чл.79 от ЗС  .

2. Необходими документи – заявление -декларация комплектована с оригинална  скица от рег. и кадстрален план и удостоверение за наследници ако е необходимо.

3. Срок за изпълнение – до 14 дни.

4. Цена на услугата –  6 лв.;

5. Срок на валидност

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Включване в списъците за картотекиране на граждани с доказани жилищни нужди и справки по картотечни преписки и дневници

1. Правно основание – чл.6 от Наредбата по чл.45а,ал.1 от ЗОС  .

2. Необходими документи – копие от документ за самоличност; декларация за семейно и имотно състояние /образец/; служебна бележка за общ годишен доход за предходната година ; удостоверение за адресна регистрация към момента на подаване на искането.

3. Срок за изпълнение – до 30 дни.

4. Цена на услугата –  2лв.;

5. Срок на валидност

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Заявление  за установяване на жилищни нужди

1. Правно основание – чл.6 от Наредбата по чл.45а,ал.1 от ЗОС  .

2. Необходими документи – копие от документ за самоличност; декларация за семейно и имотно състояние /образец/; служебна бележка за общ годишен доход за предходната година ; удостоверение за адресна регистрация към момента на подаване на искането.

3. Срок за изпълнение – до 30 дни.

4. Цена на услугата –  2лв.;

5. Срок на валидност –

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

 

Отдаване под наем на ЧОС или ПОС

1. Правно основание – чл.14 от ЗОС  .

2. Необходими документи – удостоверение за актуално състояние на фирмата .

3. Срок за изпълнение – до 30 дни.

4. Цена на услугата –  13 лв.;

5. Срок на валидност

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост

1. Правно основание – чл.62,ал.4 от ЗОС.

2. Необходими документи – документ за собственост.

3. Срок за изпълнение – до 14 дни

4. Цена на услугата –  11 лв.

5. Срок на валидност

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Замяна на имот -ЧОС с имот-частна собственост

1. Правно основание – чл.40,ал.2 от ЗОС  .

2. Необходими документи – копие на документ за собственост; скица-оригинал; оригинал-характеристика на имота от ОбС”З”; данъчна оценка – оригинал;  удостоверение за наследници ако е необходимо, оценка на имота от лиц.оценител.

3. Срок за изпълнение – до 30 дни.

4. Цена на услугата –  13 лв.;

5. Срок на валидност

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Продажба на имот - частна общинска собственост

1. Правно основание – чл.35, ал. 1 от ЗОС  .

2. Необходими документи

3. Срок за изпълнение – до 30 дни.

4. Цена на услугата –  13 лв.;

5. Срок на валидност

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Разполагане на РИЕ върху имот - общинска собственост

1. Правно основание – чл.32 от Наредбата за Рекламна дейност .

2. Необходими документи – тех.проект на рекламно информ.елементи или фотоснимка.

3. Срок за изпълнение – до 14 дни.

4. Цена на услугата –  13 лв.;

5. Срок на валидност – до 3 год.

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо/юридическо лиц

1. Правно основание – чл.36 от ЗОС  .

2. Необходими документи –  копие на документ за собственост; скица от рег.план и кад.план –оригинал или копие; удостоверение за наследници ако е необходимо;

3. Срок за изпълнение – до 30 дни.

4. Цена на услугата –  13 лв.;

5. Срок на валидност

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център


 

 

Издаване на разрешително за отсичане на дървета в урегулиран поземлен имот

1. Правно основание - чл. 63, ал. 2 от ЗУТ

2. Необходими документи:

- Искане от собственика на имота, или наследници

- Документ за собственост

- Aктуална скица на имота или нотариален акт

- Aктуално удостоверение за наследници

3. Срок за изпълнение: 30 дни

4. Цена на услуга: лв./куб.м.

5. Срок на валидност - 30 дни

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Издаване на разрешително за отсичане на дървета в земеделски земи за собственици/наследници

1. Правно основание - чл. 32, ал. 2 от ЗОСИ

2. Необходими документи:

- Искане от собственика

- Документ за собственост - актуална скица на имота / издадена или заверена не по-късно от 6 –месеца от Общинска служба “Земеделие” гр.Тетевен , а ако имота е в КК от АГКК гр.Ловеч/

3. Срок за изпълнение : 30 дни

4. Цена на услугата: лв./ куб.м. по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Тетевен.

5. Срок на валидност - 30 дни

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

Издаване на удостоверение за отпускане на строителна дървесина

1. Правно основание - Закон за горите

2. Необходими документи:

- Искане за издаване на удостоверение

3. Документи :

- разрешително за строеж, протокол или служебна бележка за констатиран пожар

4. Срок на изпълнение : 30 дни

5. Цена на услугата : 4,00 лв.

6. Срок на валидност - за календарната година

7.  Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

Издаване на свидетелство за собственост на едър добитък

 

1. Правно основание - чл. 112 от ЗМДТ

2. Необходими документи:

- Искане  от собственика

3. Необходими документи :

-         копие от документ за собственост

-         декларация от собственика с двама свидетели

4. Срок на изпълнение: 3 дни

5. Цена на услугата: 3,50 лв.

6. Срок на валидност - постоянен

7. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

 

Искане за притежаване на куче

1. Правно основание - чл. 175, ал. 1 от ЗВМД и чл. 116 от ЗМДТ

2. Необходими документи:

 - Декларация от собственика на кучето

3. Срок за изпълнение : 1 ден

4. Цена на услугата: за града – 12,00 лв., За селата -6,00 лв.

 6. Срок на валидност - 12 месеца

7. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

Издаване на удостоверение за доказване на земеделски земи/гори/ - справка от емлячен регистър

1. Правно основание - чл. 12, ал. 2 от ЗСПЗЗ

2. Необходими документи:

- Искане от собственик на имота или наследник

3. Необходими документи

- актуално удостоверение за наследници

4. Срок за изпълнение: 7 дни

5. Цена на услугата : 4,00 лв.

 6. Срок на валидност - 

7. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

Издаване на Заповед по чл. 34 от ЗСПЗЗ

 

1. Правно основание - чл. 34, ал. 1 от ЗСПЗЗ

2. Необходими документи :

- Искане от собственика

3.Документи за собственост

- Решение за възстановено право на собственост или договор за делба, нотариален акт

- актуална скица на имота /издадена  или заверена не по късно от 6-месеца от Общинска служба “Земеделие” гр.Тетевен , а ако имота в КК от АГКК гр.Ловеч/

- удостоверение за наследници

- нотариално заверено пълномощно от останалите наследници /ако има такива/

-протокол за трасиране границите на имота

- протокол за въвод във владение

4. Срок за изпълнение : 30 дни

5. Цена на услугата: няма

 6. Срок на валидност - 5 години

7. Място на заявяване и получаване на услугата - информ.център

Издаване на пропуск за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на ППС

1. Правно основание - чл. 25 от “Наредба за обществен ред и сигурност на гражданите”.

2. Необходими документи - Искане по образец до Кмета на Община Тетевен, квитанция за платена такса.

3. Срок за изпълнение - 15 дни.

4. Такса на услугата:

  • за местни снабдяващи фирми :

6.00 лв. за месец ;         65.00 лв. за година

  • за снабдяващи фирми , регистрирани извън Общината  :

17.00 лв. за месец  ;      163.00 лв. за година

 5. Срок на валидност - в зависимост от заплатената сума

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ. център

 

Издаване и преиздаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

1. Правно основание - Чл. 24 от "Наредба №34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници”, издадена от Министъра на транспорта.

2. Необходими документи

- Удостоверение за регистрация

-Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител.

- Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил.

- Копия от удостоверенията "Водач на лек таксиметров автомобил"

- Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социалното осигуряване.

Заявление по образец до Кмета на Община Тетевен, квитанция за платена такса.

3. Срок за изпълнение - 30 дни.

4. Цена на услугата - Разрешение + 2 броя стикери  -  22.00 лв.

5. Срок на валидност -  24 месеца.

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ. център

 

Декларация за регистрация на пчелни семейства

1. Правно основание - чл. 8 от ЗП

2. Необходими документи:

- Искане от собственика на пчелните семейства

3. Срок за изпълнение : 3 дни

4. Цена на услугата : няма

 5. Срок на валидност -  12 месеца.

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ. център

 

Искане за регистрация на ППС с животинска тяга

1. Правно основание - Наредба за обществен ред и сигурност на гражданите

2. Необходими документи - Искане и квитанция за платена такса

3. Срок за изпълнение - 3 дни.

4. Цена на услугата - 5.50 лв.

5. Срок на валидност -  постоянен

6. Място на заявяване и получаване на услугата - информ. център

 

 

 Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

Последно добавени

За региона

  Меню