Отдел АПО

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - ГРАО

 

  • Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2016 Издаване на удостоверение за наследници

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2033 Възстановяване или промяна на име

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпруз

 

 

 

 

 


1. Удостоверение за семейно положение

 Правно основание: чл.24 ал.1 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

 Необходими документи:

 а/ искане по образец;

 б/ документ за самоличност;

 Срок за изпълнение: до 3 дни

 Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на семейното положение

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО


2. Удостоверение за семейно положение,съпруг/а и деца

   Удостоверение за семейно положение

Правно основание: чл.24 ал.1 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на семейното положение

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 


3. Удостоверениеза съпруг/а и родствени връзки

Правно основание: чл.24 ал.2 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност:

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 


4. Удостоверение за родените от майката деца

Правно основание: чл.24 ал.2 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 4.00/ 8.00 /кспресна услуга/

Срок на валидност:

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО 


5. Удостоверение за правно ограничение

Правно основание: чл.24 ал.2 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 4.00/ 8.00 /експресна услуга/

Срок на валидност:

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 


6. Удостоверениеза идентичност на лице с различни имена

Правно основание: чл.24 ал.2 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ документ, в който е видна разликата на имената -от актове по ГС

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО


7. Издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Протокол за устно искане за издаване на удостоверение изтеглете  тук. 

Правно основание: чл.24 ал.2 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 4.00/ 8.00 /кспресна услуга/

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 


8. Удостоверениеза сключване на брак от бълг. гражданин в чужбина 

Правно основание: чл.24, ал.2 и чл.106 от ЗГР,ЗМДТ

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ данни за чуждия гражданин;

г/ попълване пр.11 от Наредбата №  РД-02-20-6 от 24.02.2012 г.

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 4,00/8,00 лв. /експресна услуга/

Срок на валидност: шест месеца

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 


9. Удостоверение за  снабдяване на чужд гражданин с документ за скл. на гр.брак в Р.България

Издава се на чужд гражданин, желаещ да сключи гр. брак в България

Правно основание: чл.24 ал.1 и чл.106 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ попълване на  Пр. 12 и 13 от Наредбата №  РД-02-20-6 от 24.02.12 г

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 4,00 лв.

Срок на валидност:

 

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 


10. Удостоверение за  постоянен адрес 

Правно основание: чл. 95 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 3.50 /7.00 /експр. Услуга/

Срок на валидност: До промяна на адреса

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО – ГРАО


11. Удостоверение за  настоящ адрес

Правно основание: чл.24, ал.2 от ЗГР и чл.29 от АПК

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 3.50 /7.00 /експр. Услуга/

Срок на валидност: До промяна на адреса

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 


12. Удостоверение за промени на постоянен адрес 

Правно основание: чл.92, чл.95 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ документ за собственост;

г/ декларация по образец и др.

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 6,00

Срок на валидност: До промяна на адреса

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО


13. Удостоверение за промени на настоящ адрес

Издава се на лица, желаещи да се регистрират на адрес в гр.Тетевен

Правно основание: чл.92 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ документ за собственост;

г/ декларация по образец и др.

Срок за изпълнение: 1 ден

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на адреса

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 


2052 - Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане


 14. Удостоверение за раждане /дубликат/      Удостоверение за раждане на непълнолетно дете

Извършва се за лицата, родени на територията на Община Тетевен и за родените след 2000 г. на територията на страната.

Правно основание: чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ нотариално заверено пълномощно/в случаи на искане от друго лице/

Срок за изпълнение: 3 дни

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО


1999 - Съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак


15. Удостоверение за граждански брак /дубликат/

Извършва се за лицата, сключили гр. брак на територията на Община Тетевен, а сключилите след  2000 г. на територията на страната.

Правно основание: чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ нотариално заверено пълномощно/в случаи на искане от друго лице/

Срок за изпълнение: 3 дни

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 


16. 2019 - Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него

Препис-извлечение от акт за смърт служи за разрешение за погребение. 
За починалите след 2000 г. на територията на страната

Правно основание: чл.88 от ЗГР,ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ нотариално заверено пълномощно/в случаи на искане от друго лице/

Срок за изпълнение: 3 дни

Такса: 3,50/ 7.00 /експресна услуга/

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на заявяване и получаване на услугата:ИО/център-инф.обслужване/

Място на извършване на услугата:отдел  АПИО –ЕСГРАОН

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Правно основание: чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 5 работни дни

Такса: 4,00 лв.

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 


17. 2038 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 

Правно основание: чл.80 и чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 3 работни дни

Такса: 4,00 лв.

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО


18. Удостоверение за наследници

Издава се само на наследници на починалото лице, б.ж. на гр. Тетевен

Правно основание: чл.24 ал.1 и чл.106 ал.1 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност на наследник по закон

Срок за изпълнение:  до 7 дни

Такса:  – 5,00 лв;  10.00 лв. експресна услуга

Срок на валидност: неофициално 6 месеца/за актуализиране/

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 

  * За всяко искано у-ние от друга община таксата е 1 лв.


2391 - Учредявана на настойничество и попечителство


19. 2110 - Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 

Правно основание: чл.106 от ЗГР и Правилника за легализациите,заверките и преводите

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ документ за легализация;

Срок за изпълнение: 3 дни

Такса: 8,00 лв.

 Място на заявяване и получаване на услугата: Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 

20. Удостоверения и кореспонденция с други институции


21. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Правно основание: ЗГР, ЗУТ, Правилници

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ документ за собственост;

Услуга: 4,00 лв

Място на заявяване и получаване на услугата:Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел АПО, съгласувано с отдел  УТСИД


22. Преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гр. състояние

Правно основание: чл.80 и чл.88 от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

Срок за изпълнение: 3 работни дни

Такса: 4,00 лв.

Място на заявяване и получаване на услугата:Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО 


Искане за издаване на документи въз основа на регистрите за гражданско състояние


24. Промяна в актовете за гражданско състояние


25. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО”

Правно основание:ЗГР

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ копие от Акт за раждане;

Изпращат се набор от документи в ТЗ „Грао”-Ловеч

Услуга: Безплатна

Място на заявяване и получаване на услугата:Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО ,ТЗ”ГРАО”-Ловеч


26. 2053 - Припознаване на дете, родено в предходни години

Правно основание: чл.64,65 от СК

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/решение на съд;

в/личен документ;

Срок за изпълнение: до 3 дни

Такса: 3,50 лв./дубликат от акта с новите промени/

Място на заявяване и получаване на услугата:Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО


27. Възстановяване или промяна на име

Правно основание: чл.19а от ЗГР или съдебно решение

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ документ за самоличност;

в/ копия от актове по ГС, в които да е видна разликата в имената

Срок за изпълнение: 1месец

Такса: дубликат с промяната в акта – 3.50 лв


28. Признаване на решения и актове на чуждестранни съдилища и други органи

Правно основание: чл.117  т.3,т.4 и чл.118 от КМЧП

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ съдебно решение,заверено от чуждестранен съд

г/ нотариално заверена декларация

Услуга: Безплатна

Срок на изпълнение: 7 дни

Място на заявяване и получаване на услугата:Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО


29. Издаване на удостоверение за гражданска регистрация от общ характер

Необходими документи:

а/ искане по образец;

б/ личен документ;

в/ копия ат актове по ГС

Услуга: 4.00 лв.

Срок на изпълнение:  до 3 дни

Място на заявяване и получаване на услугата:Център за административно обслужване

Място на извършване на услугата:отдел  АПО


30. Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране 


31. 2000 - Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние


 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - АО
 

Издаване на удостоверение за актуално състояние и несъстоятелност на фирма

1. Необходими документи - лична карта

2. Срок - 7 дни

3. Такса - 5 лв.


Издаване на удостоверение, че даден имот не е актуван като държавна собственост

1.Необходими документи

оригинална  скица  актуална  от  последните  6 месеца

удостоверение  за  идентичност на  имота

удостоверение  за  наследници  ако  имота  е наследствен

акт за  собственост   ако  има  такъв

2. Срок за изпълнение -  14  работни  дни

3.Такса -    5.00лв.

4.Срок на валидност -  няма срок

5. Място на заявяване и получаване на услугата - услугата  се заявява и  получава  в  информационен  център

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения на основание чл.87 ал.6 от ДОПК

  1. Правно основание - На  основание  чл. 87  ал. 6  ДОПК
  2. Необходими документи - Лична  карта  -  за  информация
  3. Срок за изпълнение - Седем дни
  4. Такса - няма  такса
  5. Срок на валидност - няма  определен  срок на  валидност  -  в зависимост от  институцията пред  която  се  използва
  6. Място на заявяване и получаване на услугата - услугата  се заявява и  получава  в  информационен  център

Записване за сключване на граждански брак

Записване за ритуал "Даване име на дете"

Записване за тъжен ритуал "Възпоменание"


 Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии.

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ЗДОИ И ЗЗЛД

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до сведение или документ по ЗЗДЛ

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню