Програми

 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН МАНДАТ 2019-2023 вижте тук.

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2020 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.


 План за защита при бедствия на община Тетевен вижте тук.

Приложения за изтегляне:  Основен / Наводнение / Земетресение / Ядрена заплаха

 

 

 


 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА 2020 ГОДИНА вижте тук.


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2019 г. вижте тук.
 


ПРОГРАМА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2020 г.  вижте   тук.                    
Приложения:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Общинската програма за опазване на околната среда  е създадена в отговор на обществената потребност от осъществяване на планова, открита и предсказуема политика в областта на околната среда. Програмата е...

Изтегли цялата програма - тук...
 
Раздел Лечебни растения вижте тук.
 

 
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ   2016 - 2020 год.

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда...

Изтегли цялата програма - тук ...
 

 Доклад за извършен четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Тетевен вижте тук.


ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА  ЗА ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО ЗА 2014 г. 

Вижте пълното съдържание тук.

 


 Програма за управление на Община Тетевен 2015-2019 вижте тук.


 

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020г вижте тук.

 


 

 

Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Тетевен  вижте тук.


 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  източници и биогорива за периода 2013-2022 г. вижте тук.

 


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми  източници и биогорива на Община Тетевен 2017-2020 г. вижте тук.


 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

 Програма за енергийна ефективност на Община Тетевен 2017 - 2020 година вижте тук.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ за 2015 г.  вижте тук.


 Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ за 2016 г.  вижте тук.


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност по чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2017 г. вижте  тук.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2018 г. вижте тук.
Годишен отчет за изпълнението на "Програма за енергийна ефективност на община Тетевен 2017-2020" и за управление на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ за 2019 г. вижте тук.


 

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2019 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2017 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню