Програми

 


 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН ЗА 2016 ГОДИНА вижте тук.


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2017 г. вижте тук.
/приета с Решение №435/23.03.2017 г. на ОбС - Тетевен и има отворен характер/


ПРОГРАМА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕТЕВЕН за 2017г.  вижте   тук.                    
 
Приложения:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Общинската програма за опазване на околната среда  е създадена в отговор на обществената потребност от осъществяване на планова, открита и предсказуема политика в областта на околната среда. Програмата е...

Изтегли цялата програма - тук...
 

 
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ   2010 - 2020 год.

Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда...

Изтегли цялата програма - тук ...

 


ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА  ЗА ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО ЗА 2014 г. 

Вижте пълното съдържание тук.

 


 

 

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020г вижте тук.

 


 

 

Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Тетевен  вижте тук.


 

Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2013-2022 г. вижте тук.

 


Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2013-2015 г. вижте тук.

 

 План за енергийна ефективност и програма за изпълнението му вижте тук.

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ за 2015 г.  вижте тук.


 Годишен отчет за изпълнението на програмите по чл. 12 от ЗЕЕ за 2016 г.  вижте тук.

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН вижте тук.

Тетевен

Актуално от Общински съвет

Отчети

За региона

  Меню