Заповед №622/28.10.2015 г. за организиране и извършване на сметосъбиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване в населените места на територията на Община Тетевен за 2015 г.

Посещения: 598

Вижте тук.