Обявление по преписка вх. №УТИД-04-07-20/21.05.2024 г.

Община Тетевен, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Ви уведомява, че е изработен и представен за разглеждане проект за изменение (ПИ на ПР и ПУП-ПЗ) в обхват: УПИ I-ППО, кв. 6 по ПУП на промишлена зона гр. Тетевен, респективно 72343.500.5; 72343.500.5001 и 72343.500.1926 по КККР на гр. Тетевен

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, проектът и съобщението са публикувани на интернет страницата на общината и поставени на таблото – обяви по ЗУТ в информационния център на ОА – Тетевен.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинската администрация.

ДД-,,СА'' при ОА – гр. Тетевен : ..…………/п/………..

Инж. М. Куманов

 

Графична част вижте тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню