Обявление по преписка вх. №УТИД-04-07-12/19.03.2024 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед № 321/23.05.2024 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ на ПУП – ПР) в обхват: УПИ ХVI-132 и УПИ ХVII-149, кв. 24 по ПУП на с. Глогово съставляващи ПИ с идентификатор 15148.701.604 и 15148.701.132 по КККР, като западна вътрешна регулационна линия на УПИ ХVII-149, кв. 24 като се поставя по западната имотна граница отразена в кадастралната карта, която съответства на тази по архивния кадастрален план от 1963г., изменен със заповед № 175/1999г., както е показано скицата проект. Новите УПИ са с номера УПИ XVI-132 и XVIII-149 , кв. 24

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №5, протокол №3 от 27.03.2024 г. е приет без забележки.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Н-к отдел УТИД при ОА – Тетевен:……/п/……………..

                                 инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню