Обявление за одобрен ПУП-ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.23.7 и 62579.21.1 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч

Изх. №УТИД-04-07-5/4/16.02.2024 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                  

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-07-5/29.01.2024 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, със Заповед №60/13.02.2024 г. е одобрен проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), в обхват: ПИ с идентификатор 62579.23.7 и 62579.21.1 по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч, като същите се урегулират в VII-23.7 и I-21.1 за „животновъдна ферма“ по имотни граници, както е показано със син и червен цвят в ПР и предвиждане основното му застрояване в рамките на ограничителната линия на застрояване, съответстващи на устройствена зона, означена като „Пп“, както е показано с червен и син цвят в ПЗ.

На основание чл. 128, ал. 6, т. 2, ал. 7 и 9 от ЗУТ, проектът е разгледан от общинския експертен съвет и с решение №10, протокол №1 от 31.01.2024 г. е приет със забележка.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и поставен на таблото за обяви по Устройство на територията в ИЦ на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по чл. 131 ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Директор Дирекция СА при ОА – Тетевен:………/п/…………..

                                       инж. Михаил Куманов

 

Вижте тук и тук.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню