Обявление за изработване на ПУП-ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.136.85 по КККР на с. Рибарица, мест. „Полицата“, обл. Ловеч

Изх. №УТИД-04-03-1/1/14.02.2024 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-1/11.01.2024 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №89, протокол 6 от 08.02.2024 г. на Общински съвет – Тетевен е:

  1. Одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ за

изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.136.85 по КККР на с. Рибарица, мест. „Полицата“, обл. Ловеч.

  1. Разрешава изработването на ПУП – ПРЗ, в обхват: ПИ с идентификатор 62579.136.85 по КККР на с. Рибарица, мест. „Полицата“, обл. Ловеч., във връзка с процедура по установяване на конкретното функционално предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от ППЗОЗЗ, като с ПР се урегулира по имотни граници в УПИ II-136.85 в устройствена зона, означена като „Жм“ и съответните устройствени показатели по чл. 19 от Наредба №7 за ПНУТ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП; ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.,
  2. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

инж. Михаил Куманов……….…/п/………………

            Директор Дирекция СА при ОА – Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню