Обявление за изработване на ПИПУП-ПР ) в обхват: УПИ I, II, III в кв. 11 и Улица с О.Т. 16-28-27-26-29 по ПУП на с. Галата, обл. Ловеч

Изх. №УТИД-04-03-37/1/-15.02.2024 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА

                                             

О Б Я В Л Е Н И Е

По преписка вх. №УТИД-04-03-37/09.10.2023 г.

Община Тетевен, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №63/14.02.2024 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрено задание по чл.125 от ЗУТ и разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПИ ПУП – ПР) в обхват: УПИ I, II, III в кв. 11 и Улица с О.Т. 16-28-27-26-29 по ПУП на с. Галата, обл. Ловеч.

На основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, обявлението е поставено на таблото за обяви по УТ в ИЦ на общината и публикувано на интернет страницата на общината.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 0678-52200- вътр.103 и в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица по 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез кмета на община Тетевен пред Административен съд – Ловеч

Директор Дирекция СА при ОА – Тетевен:……………..………..

                                инж. Михаил Куманов

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню